OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GOLDWELL COSMETIC (CZ), s.r.o., Pražská 675/10, 642 00 Brno, Česká republika („Společnost Kao“ nebo „my“ či „náš“ v příslušných tvarech) a všechny její pobočky a dceřiné společnosti v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky (EMEA) souhrnně („Skupina Kao“) přistupují k osobním údajům vážně. Tyto Zásady ochrany osobních údajů informují uživatele webové stránky goldwell.cz/aplikace Goldwell Education plus a jakýchkoli webových stránek či mobilních aplikací vlastněných společností Kao, na kterých se tyto Zásady zobrazují („webová stránka goldwell.cz/aplikace Goldwell Education plus“) o tom, jak my coby správce ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje a ostatní informace uživatelů v souvislosti s jejich používáním webové stránky goldwell.cz/aplikace Goldwell Education plus.

Pamatujte prosím, že webové stránky Skupiny Kao nebo její mobilní aplikace mohou podléhat dalším zásadám ochrany osobních údajů. 
 

1. Kategorie osobních údajů a účely zpracování - Jaké osobní údaje o vás zpracováváme a proč?

1.1   Metadata 

Webovou stránku goldwell.cz/aplikaci Goldwell Education plus smíte používat, aniž byste poskytovali své osobní údaje. V takovémto případě budeme shromažďovat pouze následující metadata, která vyplývají z používání webové stránky goldwell.cz/aplikace Goldwell Education plus: typ prohlížeče a jeho verze, operační systém a rozhraní, webová stránka, ze které jste nás navštívili (URL adresa odkazujícího serveru), webová stránka (webové stránky), kterou na naší webovou stránku goldwell.cz/aplikaci Goldwell Education plus navštívíte, datum a čas přístupu k naší webovou stránku goldwell.cz/aplikaci Goldwell Education plus a adresa internetového protokolu (IP). 

Vaši IP adresu použijeme k tomu, abychom vám umožnili přístup k naší webové stránce goldwell.cz/aplikaci Goldwell Education plus. Tato metadata, včetně zkrácené IP adresy, použijeme pro zvýšení kvality a služeb naší webové stránky goldwell.cz/aplikace Goldwell Education plus a služeb jako takových, a to prostřednictvím analýzy uživatelského chování našich uživatelů.

1.2    Soutěže (losování) 

Jestliže se budete účastnit soutěže, budeme shromažďovat a zpracovávat tyto vaše osobní údaje: jméno, pohlaví (kvůli oslovení), poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, datum účasti, vítězství, cenu a odpověď na kvízové otázky. Takovéto osobní údaje zpracováváme za účelem realizace soutěží, informování vítěze, doručení ceny vítězi, realizace události a pro poskytování marketingových materiálů v rozsahu povoleném příslušnými zákony a též k analýze vašich zájmů pro marketingové účely. 

1.3    Google Analytics 

Webová stránka goldwell.cz využívá službu internetové analýzy Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google"). Google Analytics využívá soubory „cookies", což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají analyzovat, jak uživatelé internetové stránky využívají. Informace vygenerované pomocí souborů cookies o vašem využívání internetových stránek budou odeslány a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech amerických.

V případě, že je na této webové stránce aktivována IP anonymizace, vaše IP adresa bude na teritoriu členských států Evropské unie nebo dalších států Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa nejdříve odeslána na server Google v USA a tam bude teprve zkrácena. 

Společnost Google bude tyto informace využívat jménem provozovatele těchto internetových stránek za účelem vyhodnocení jejich využívání z vaší strany, k vytváření zpráv o činnosti webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a s využíváním internetu. 

Adresa IP, kterou váš prohlížeč využívá v rámci služby Google Analytics, nebude spojena s žádnými dalšími údaji, které má společnost Google k dispozici. Využívání souborů cookies můžete odmítnout provedením příslušného nastavení vašeho prohlížeče, nicméně upozorňujeme, že pokud to uděláte, je možné, že nebudete moci využívat plnou funkcionalitu této internetové stránky. 

Sledování službou Google Analytics můžete také odmítnou tím, že si z následujícího odkazu stáhnete a naistalujete  příslušný doplněk  pro váš aktuální webový prohlížeč: tools.google.com/dlpage/gaoptout.  

Jako alternativu k doplňku prohlížeče a zejména jako alternativu pro mobilní prohlížeče, klikněte na následující odkaz, ve kterém můžete používání souborů cookies zakázat. Tento zákaz platí pro sledování službou Google Analytics v rámci této internetové stránky. http://www.goldwell.de/datenschutz/?google-analytics-opt-out=true

1.4    Adobe Analytics

Tato internetová stránka goldwell.cz využívá také službu analytického webu Adobe Analytics poskytovanou společností Adobe Systems Software Ireland Limited (zde dále jen “Adobe"). Aplikace Adobe Analytics používá tzv. "cookies", textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu toho, jak používáte internetovou stránku. Pokud jsou informace o použití těchto stránek, vygenerované pomocí souboru cookies, odeslány na server Adobe, jeho nastavení zajistí, aby  byla IP adresa před provedením geolokace  anonymyzována a byla nahrazena generickou adresou IP. Jménem provozovatele této internetové stránky společnost Adobe tyto informace použije k vyhodnocení využívání webových stránek uživatelem, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a využíváním internetu provozovateli webových stránek.  IP  adresa zaslaná vaším prohlížečem pomocí aplikace Adobe Analytics nebude sloučena s žádnými dalšími údaji od společnosti Adobe. Ukládání souborů cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče. Vezměte na vědomí, že pokud tak učiníte, nebudete moci využívat plnou funkcionalitu tohoto webu. Můžete také pomocí modulu prohlížeče, který si můžete stáhnout z odkazu níže, zakázat, aby společnost Adobe shromažďovala data vygenerovaná souborem cookies, která souvisejí s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a aby společnost Adobe tato data zpracovávala. Modul můžete stáhnout a instalovat zde: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

 1.5    Salonfinder 

Prostřednictvím webových stránek goldwell.cz máte možnost vyhledat nejbližší salony, které nabízejí naše produkty. Máte možnost určit svoji polohu buď automaticky na základě vaší IP adresy nebo manuálním zadáním poštovního směrovacího čísla nebo adresy. Údaje o vaší poloze nejsou ukládány, ani spojovány s jinými osobními údaji. 

1.6    Kontaktní formulář 

Na našich webových stránkách goldwell.cz vám nabízíme možnost nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře. Pro zajištění této možnosti potřebuje znát od vás tyto osobní data: jméno, pohlaví (kvůli oslovení), poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a danou zprávu. Osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s tímto kontaktním formulářem, budou použity pouze k zodpovězení vašeho dotazu a jeho technické administraci. Převod na třetí strany se neuskuteční. Vaše osobní údaje budou odstraněny, jakmile zpracujeme vaši žádost nebo odvoláte souhlas, který jste zadali.
 

2.      Rámec pro zpracovávání a jeho následky - Jaké je právní odůvodnění pro zpracovávání vašich osobních údajů a co se stane, pokud je odmítnete poskytnout

Při shromažďování, zpracovávání a používání vašich osobních údajů vycházíme z těchto zákonných podkladů: 

- z vašeho souhlasu se zpracováváním vašich údajů pro jeden či více konkrétních účelů;  

- zpracování je nutné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo pro realizaci kroků, pokud projevíte zájem do smluvního stavu vstoupit; 

- zpracování je nutné kvůli dodržování právních povinností, které se na nás vztahují;

- zpracování je nutné kvůli ochraně vašich důležitých zájmů nebo zájmů jiné fyzické osoby;

- zpracování je nutné kvůli provedení úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;

- zpracování je nutné kvůli oprávněmým zájmům, které uplatňujeme my, nebo jež u nás uplatňuje třetí strana, s výjimkou situace, kdy nad takovýmito zájmy stojí vaše zájmy nebo základní práva a svobody, jež si žádají ochranu osobních údajů, především pokud jste dítě; takovéto oprávněné zájmy jsou plněním účelů zpracování podle oddílu 1

- ostatní použitelné právní základy pro zpracovávání údajů, především ustanovení zákonů členského státu 
 

3.      Kategorie příjemců a předání údajů do třetích zemí - Komu poskytujeme vaše osobní údaje a kde se tyto údaje nacházejí? 

Vaše osobní údaje můžeme předávat třetím stranám za účelem zpracování, o němž pojednáváme výše:

V rámci Společnosti Kao: Naše mateřská organizace Kao Corporation v Japonsku a všechny její pobočky a dceřiné společnosti (každá pobočka nebo dceřiná společnost, včetně nás, je zde nazývána „Společnost Kao“; souhrnně poté „Skupina Kao“) v rámci globální Skupiny Kao může získat vaše osobní údaje dle potřeby pro zpracovávání, o kterém pojednáváme výše. V závislosti na kategoriích osobních údajů a účelů, pro něž jsou tyto osobní údaje zpracovávány, mohou vaše osobní údaje získat různá interní oddělení v rámci Společnosti Kao. Kupříkladu [naše oddělení IT může mít přístup k údajům o vašem účtu a naše oddělení e-komerce a prodeje mohou mít přístup k údajům o vašem účtu nebo k údajům týkajícím se objednávek produktů]. Kromě toho mohou k určitým vašim osobním údajům získat přístup další oddělení v rámci Společnosti Kao podle zásady potřebných znalostí. Jedná se například o [právní oddělení, finanční oddělení nebo oddělení vnitřního auditu].

- Zpracovatelům údajů: Určité třetí strany, ať už jsou přidružené k naší společnosti, či nikoli, mohou získat vaše osobní údaje, aby je zpracovaly dle daných pokynů („Zpracovatelé“), a to za tím účelem, jak o něm pojednáváme výše; jedná se např. poskytovatele služeb pro webovou stránku goldwell.cz/aplikaci Goldwell Education plus poskytovatele plnění objednávek, poskytovatele péče o zákazníky, poskytovatele marketingových služeb, poskytovatele služeb podpory IT a další poskytovatele služeb, kteří nám pomáhají při udržování našeho obchodního vztahu s vámi. Zpracovatelé se budou řídit smluvními závazky týkající se zavedení příslušných technických a organizačních bezpečnostních opatření, jimiž vaše osobní údaje ochrání, a tyto osobní údaje budou zpracovávat pouze podle zadaných pokynů.

- Další příjemci: V souladu s platnými zákony o ochraně údajů smíme předávat osobní údaje orgánům vykonávajícím právní moc, vládním orgánům, soudním orgánům, právnímu zástupci, externím poradcům a obchodním partnerům. V případě fúze společností nebo akvizice společnosti mohou být osobní údaje předány třetím stranám, které se této fúze nebo akvizice účastní. Bez vašeho souhlasu nebudeme vaše osobní údaje sdělovat třetím stranám za účelem propagace ani marketingu ani pro další účely.

Přístup k vašim osobním údajům je omezen pouze pro ty osoby, které je potřebují k plnění jejich pracovních povinností. 

Předání údajů do třetích zemí. Osobní údaje, které o vás shromažďujeme nebo jež získáme, mohou být předávány příjemcům, kteří sídlí v rámci nebo vně Evropského hospodářského prostoru („EHS“), a mohou být jimi zpracovávány. Někteří příjemci mimo území EHS jsou certifikováni podle Štítu soukromí (Privacy Shield) EU-USA a další sídlí v zemích, které přijaly rozhodnutí o odpovídající ochraně (jsou to především: Andora, Argentina, Kanada (neveřejné organizace podléhají kanadskému zákonu o ochraně osobních údajů a o elektronických dokumentech), Švýcarsko, Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, ostrov Man, Jersey a Nový Zéland), a v každém případě se má za to, že toto předání podléhá odpovídající úrovni ochraně údajů z pohledu evropského zákona o ochraně údajů. Ostatní příjemci mohou sídlit v zemích, které nedoložily odpovídající úroveň ochrany z pohledu evropského zákona o ochraně osobních údajů. Přijmeme veškerá nezbytná opatření, abychom zajistili, že tato předání údajů mimo EHS budou příslušně chráněna dle požadavků platných zákonů o ochraně údajů. Pokud jde o předání údajů do těch zemí, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany údajů, podmíníme toto předání vhodnými ochrannými opatřeními, jako jsou standardní ustanovení o ochraně údajů přijatá Evropskou komisí nebo orgánem dozoru, schválenými pravidly chování společně se závaznými a vymahatelnými závazky příjemce, popřípadě schválenými certifikačními mechanismy společně se závaznými a vymahatelnými závazky příjemce. O kopii takovýchto bezpečnostních opatření si můžete zažádat. Kontaktujte nás tak, jak je stanoveno v níže uvedeném oddílu 7.
 

4.      Retenční doba - Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom vám mohli poskytovat požadované služby a výrobky. Jakmile ukončíte smluvní vztah s námi / vymažete svůj účet / soutěž bude ukončena nebo jinak ukončíte vztah s námi, odstraníme vaše osobní údaje z našich systémů a záznamů a/nebo přijmeme opatření k tomu, abychom tyto údaje řádně anonymizovali, takže nebude možné vás jejich prostřednictvím identifikovat (pokud ovšem nebudeme muset uchovávat informace o vás kvůli tomu, abychom splnili právní nebo regulační povinnosti, jimiž se Společnost Kao řídí, např. daňovou povinnost). 

Vaše kontaktní údaje a zájem o naše výrobky nebo služby smíme uchovávat delší dobu, pokud udělíte Společnosti Kao souhlas se zasíláním marketingových materiálů. Rovněž budeme muset uchovávat některé vaše osobní údaje, pokud tak vyžaduje platný zákon, po dobu 10 let po příslušném zdaňovacím období. Vaše osobní údaje také můžeme uchovávat po ukončení smluvního vztahu, jestliže je budeme potřebovat kvůli tomu, abychom dodrželi platné zákony, nebo pokud budeme potřebovat vaše osobní údaje k prokázání, uplatnění nebo obraně právního nároku, avšak pouze podle zásady potřebných znalostí. Po skončení smluvního vztahu omezíme v možné míře zpracovávání vašich osobních údajů pro takovéto vyhrazené účely.
 
 

5.         Vaše práva - Jaká máte práva a jakým způsobem je můžete uplatnit? 

Právo na odvolání vašeho souhlasu: Pokud jste udělili souhlas s určitým shromažďováním, zpracováváním a používáním svých osobních údajů (především pak ve věci zasílání přímé marketingové komunikace prostřednictvím e-mailu, SMS a telefonu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat s účinností do budoucna. Takovéto odvolání nebude mít vliv na zákonnost zpracovávání před okamžikem odvolání souhlasu. Chcete-li souhlas odvolat, kontaktujte nás prosím podle postupu uvedeného v dále uvedeném oddílu 7. [Dále můžete vznést námitku k využívání vašich osobních údajů pro marketingové účely, aniž by vznikly jakékoli jiné náklady než přenosové náklady podle základních sazeb.] 

Další práva týkající se ochrany osobních údajů: Podle platného zákona o ochraně osobních údajů můžete využít právo na: (i) žádost o přístup ke svým osobním údajům; (ii) žádost o opravu svých osobních údajů; (iii) žádost o výmaz svých osobních údajů; (iv) žádost o omezení zpracování svých osobních údajů; (v) přenositelnost údajů; a/nebo (vi) právo vznést námitky vůči zpracování vašich osobních údajů (včetně námitek k profilování). 

Mějte prosím na paměti, že tato výše uvedená práva mohou být omezena podle platných místních zákonů o ochraně osobních údajů. Níže naleznete další informace o svých právech v rozsahu nařízení GDPR:

- Právo vyžádat si přístup k vlastním osobním údajům: Můžete využít právo na to, abychom vám poskytli potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, či nikoli, a pokud ano, máte právo vyžádat si přístup k těmto osobním údajům. Tato informace o přístupu mimo jiné obsahuje účely zpracovávání, kategorie daných osobních údajů a příjemce nebo kategorie příjemců, jimž byly nebo budou tyto osobní údaje předány. Nicméně se nejedná o absolutní právo a vaše právo na přístup může být omezeno zájmy ostatních osob. Můžete využít právo na zaslání kopie s osobními údaji, které zpracováváme, a to bezplatně. Další kopie, které byste požadovali, však můžeme v přiměřené míře zpoplatnit, a to na základě vzniklých administrativních nákladů.

- Právo požádat o opravu: Můžete využít právo na to, abychom vám zajistili opravu nepřesných osobních údajů vztahujících se k vaší osobě. Podle účelů zpracování můžete využít právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím doplňkového prohlášení.

- Právo požádat o výmaz (právo být zapomenut): Za určitých okolností můžete využít právo na to, abychom vám zajistili výmaz osobních údajů o vaší osobě. V určitých případech jsme povinni takovéto osobní údaje vymazat.

- Právo požádat o omezení zpracování: Za určitých okolností můžete využít právo na to, abychom omezili zpracovávání vašich osobních údajů. V takovémto případě budou příslušné údaje označeny a bude je možno zpracovávat jen pro konkrétní účely.

- Právo požádat o přenositelnost údajů: Za určitých okolností můžete využít právo na to, abyste získali osobní údaje týkající se vaší osoby, které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Můžete také využít práva předat tyto údaje dalšímu subjektu, aniž bychom vám kladli překážky.

- Právo vznášet námitky: Za určitých okolností můžete využít právo kdykoli vznést námitky vůči zpracování vašich osobních údajů námi, a to podle vaší konkrétní situace. Můžeme být požádáni, abychom vaše osobní údaje již dále nezpracovávali. Takovéto právo na vznesení námitek lze uplatnit především tehdy, pokud shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje za účelem profilování, abychom lépe porozuměli vašemu zájmu o naše výrobky a služby nebo pro přímý marketing.

Máte-li právo na vznesení námitek, a pokud toto právo uplatníte, nebudeme vaše osobní údaje již dále za takovýmto účelem zapracovávat. Toto právo můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete podle pokynů v dále uvedeném oddílu 7.

Takovéto právo na vznesení námitek nemusí vzniknout, jestliže je zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro úkony před uzavřením smlouvy nebo pro plnění smlouvy již uzavřené.

Jestliže již nechcete dostávat přímý marketing přes e-mail, SMS/MMS, fax a telefon, musíte odvolat svůj souhlas dle výše uvedeného postupu.    

Chcete-li uplatnit svá práva, kontaktujte nás prosím podle postupu, jehož uvádíme v oddílu 7. Rovněž máte právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru nad ochranou osobních údajů.
 

6.      Cookies a další technologie sledování

Tato webová stránka goldwell.cz/aplikace Goldwell Education plus využívá cookies a další technologie sledování. Další informace získáte z našich Zásad pro používání cookies http://www.goldwell.cz/cookie-policy/
 

7.      Otázky a kontaktní informace

Pro další informace a pro uplatnění zákonných práv podle oddílu 5, prosím, pokračujte na adresu www.kao.com/global/en/EU-Data-Subject-Request.
 

8.      Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat v reakci na měnící se právní, regulační či provozní požadavky. Na takovéto změny vás upozorníme a zároveň vám podáme informace, kdy tyto změny vstoupí v účinnost, a to aktualizací výše uvedeného data „Poslední revize“, nebo jiným způsobem stanoveným platnými zákony. Pokud budete naši webovou stránku goldwell.cz/aplikaci Goldwell Education plus používat i poté, co tyto aktualizace vstoupí v účinnost, budeme mít za to, že s těmito změnami souhlasíte. Pokud nepřijmete tyto aktualizace Zásad ochrany osobních údajů, musíte přestat naši webovou stránku goldwell.cz/aplikaci Goldwell Education plus používat.

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top