WŁĄCZ KREATYWNOŚĆ Z ELUMEN PLAY

WYŁĄCZ MYŚLENIE. WCIŚNIJ PLAY I DOŁĄCZ DO GRY  - POZNAJ ELUMEN PLAY. ZOSTAŃ ELUMENATOREM!

 

Weź udział w konkursie i zdobądź jeden z pięciu zestawów Elumen Play: dwa wybrane odcienie Elumen Play oraz szampon Elumen Care.

konkurs elumen www


WŁĄCZ KREATYWNOŚĆ Z ELUMEN PLAY - zasady konkursu

Zadaniem konkursowym jest publikacja ulubionej koloryzacji pod postem konkursowym na profilu społecznościowym Goldwell Polska na Facebooku. 

Konkurs rozpoczyna się 06.10 i potrwa do 10.10 do godziny 23:59. Wygrywa aż 5 prac z największą liczbą reakcji. Czas start!


Regulamin konkursu "Włącz kreatywność z elumen play"

§1

ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin konkursu (zwany dalej Regulamin) określa czas trwania, warunki, zasady i przebieg konkursu, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników konkursu oraz zasady przekazywania autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do zgłoszonej pracy konkursowej.

2. Organizatorem konkursu „WŁĄCZ KREATYWNOŚĆ 

Z ELUMEN PLAY” (zwany dalej Konkurs) jest JBS Kisielewski Turos Kisielewski sp. j. ul. Marynarki Polskiej 73, 80-557 Gdańsk, NIP 583-020-69-63 (zwany dalej Organizatorem).

3. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator Konkursu.

4. Konkurs polega na dodaniu przez uczestnika spełniającego warunki opisane w § 3 (zwany dalej Uczestnik),  zdjęcia lub zdjęć koloryzacji włosów za pośrednictwem portalu Facebook. 

 

§2

CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs rozpocznie się 06.10.2019 r. o godz. 00:01 

i zakończy 10.10.2019 r. o godzinie 23:59:59 (zwany dalej Czasem Trwania Konkursu). Okres ten nie obejmuje czasu wydania nagród.

 

§3

WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

1. W Konkursie może wziąć udział osoba (zwana dalej Uczestnikiem), która:

a. jest osobą fizyczną zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła osiemnasty rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b. wykonuje zawód fryzjera/stylisty i jest klientem Goldwell lub pracuje używając w salonie fryzjerskim produktów Goldwell;

c. wykonała zadanie Konkursowe opisane w § 4 ust. 1oraz jest autorem pracy dodanej jako Zgłoszenie konkursowe.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy JBS  (nie dotyczy osób współpracujących z JBS na podstawie umowy innej niż umowa o pracę)  oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Osoba biorąca udział w Konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych przekazanych w ramach Konkursu, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie i otrzymanie nagrody. 

4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne 

z oświadczeniem o akceptacji niniejszego Regulaminu. Uczestnik biorąc udział w Konkursie, jest związany jego warunkami. 

 

§4

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs polega na dodaniu przez Uczestnika 

w komentarzu pod postem konkursowym (Zgłoszenie) zdjęcia przedstawiającego efekt koloryzacji, którą Uczestnik wykonał osobiście oraz podania odpowiedzi 

na pytanie konkursowe „Dlaczego chcesz poznać Elumen Play?”. 

2. Zdjęcia spełniające warunki opisane  w ust. 1 stanowią pracę konkursową (zwaną dalej Praca Konkursowa).

3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace Konkursowe:

a. związane z tematyką Konkursu; 

b. spełniające warunki określone w Regulaminie; 

c. co do których Uczestnik posiada prawa autorskie.

5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody Uczestnika na korzystanie z wizerunku osoby bądź osób przedstawionych na zdjęciu dla celów promocji Konkursu i celów marketingowych Organizatora. W przypadku uwiecznienia na zdjęciu wizerunku osób trzecich, Uczestnik oświadcza, że posiada ich zgodę 

na publikację wizerunku i bierze odpowiedzialność za ewentualne roszczenia tej osoby. 

6. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża również zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora Pracy Konkursowej Uczestnika a także jego danych osobowych, nazwy konta w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora. 

7. Uczestnik oświadcza, że  zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie  zawiera treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza praw osób trzecich, nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich.

 

§5

NAGRODY I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1.O zwycięstwie w konkursie decyduje największa liczba reakcji pod dodanym Zgłoszeniem (decyduje liczba jakichkolwiek reakcji, zarówno pozytywnych jak i negatywnych) na Zgłoszenie. Zwycięża pięć prac o największej liczbie reakcji, zweryfikowanej po dacie zamknięcia konkursu.

2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz, wielokrotne dodanie Zgłoszenia  powoduje konieczność wyboru jednego Zgłoszenia i usunięcie pozostałych pod groźbą wykluczenia prac z konkursu.   

3. Nagrodami w Konkursie jest 5 pakietów Elumen Play. Każdy pakiet zawiera 2 odcienie farby Elumen Play o pojemności 120 ml oraz szampon Elumen o pojemności 250 ml. Łączna wartość jednego pakietu to 185,00 zł netto / 227,55 zł brutto. Zwycięzca po otrzymaniu informacji o wygranej jest zobowiązany do wyboru dwóch odcieni produktu Elumen Play w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania wiadomości o wygranej. W przypadku niedostarczenia informacji o wyborze wysłane zostaną odcienie losowe. 

Nagroda nie jest wymienialna na jakikolwiek ekwiwalent. 

4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony 

w przeciągu 3 dni roboczych od zakończenia Konkursu 

o wygranej poprzez wiadomość prywatną na portalu Facebook.

5. Zwycięzca  zobowiązany jest przesłać w przeciągu 

3 dni od otrzymania wiadomości o wygranej, informacje niezbędne w celu wydania nagrody, tj. w szczególności imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr telefonu kontaktowego oraz wskazać adres, na który ma  zostać wysłana nagroda. 

6. Niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 8, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w ust. 8 mogą skutkować utratą prawa do nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

7. Nagrodę Organizator wysyła kurierem lub listem poleconym w terminie do 14 dni roboczych od zakończenia Konkursu na adres podany przez Zwycięzcę. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Zwycięzcę adresu do korespondencji ani za niemożność przekazania nagrody Zwycięzcy powstałej w związku z podaniem przez Zwycięzcę błędnego adresu do korespondencji. 

12. Nie jest możliwe:

a. przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich; 

b. wypłacenie równowartości nagrody;

c. rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja  z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę 

z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi, który uzyskał największą ilość głosów pod Zgłoszeniem;

13. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji spełnienia przez Zwycięzcę warunków opisanych w § 3 

a także weryfikacji oddanych głosów, żądania potwierdzenia danych osobowych Zwycięzców 

w momencie wydania nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy, a także potwierdzenia jego pełnoletności. Przed wydaniem nagrody zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości. 

14. W przypadku wątpliwości odnośnie prawidłowości 

w naliczonych głosach (np. użycie botów do głosowania, uzyskiwanie głosów z nieprawdziwych kont, korzystanie ze wsparcia grup głosujących w konkursach), Organizatorowi przysługuje prawo do wykluczenia Zgłoszenia  z konkursu. 

15. Uczestnik niezadowolony z wyniku lub z przebiegu Konkursu ma prawo złożyć reklamację skierowaną do Organizatora, a także dochodzić swoich praw przed sądem powszechnym. 

§ 7

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO PRAC

1. W przypadku, gdy Praca Konkursowa stanowi utwór 

w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - tekst jednolity z dnia 5 kwietnia 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 dalej: „Ustawa”, Organizator w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do nieodpłatnego korzystania na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych Prac Konkursowych, 

w celu przeprowadzenia Konkursu.

2. W przypadku, gdy Praca Konkursowa stanowi utwór 

w rozumieniu Ustawy, Organizator działając na podstawie art. 921 §3 Kodeksu cywilnego, zastrzega, że z chwilą ogłoszenia zwycięzcy i przekazania nagrody, nabywa nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonych Prac Konkursowych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji a w szczególności:

d. utrwalanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową; 

e. zwielokrotnianie dowolną znaną w chwili zgłoszenia pracy techniką, w szczególności techniką drukarską lub cyfrową; 

f. wprowadzenie egzemplarzy do obrotu i rozpowszechnianie utworu w inny sposób; 

g. najem oryginału albo egzemplarzy;

h. użyczenie oryginału albo egzemplarzy;

i. publiczne wykonanie; wystawienie; wyświetlenie; odtworzenie; nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez publikowanie 

w prasie i mediach, w tym w sieci Internet, w celu dotyczącym promocji Konkursu, marki Organizatora oraz zaprezentowania zwycięskich Prac Konkursowych przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz fanpage’ach na portalach Facebook i Instagram; 

j. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez wprowadzenie do sieci Internet; 

k. wykorzystywanie w celach reklamowych 

i marketingowych oraz w materiałach POS;

l. wykonywanie opracowań utworów lub ich części i ich rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych powyżej.

3. Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1 nastąpi 

w momencie przesłania Pracy Konkursowej spełniającej warunki określone w § 5 Regulaminu, za pomocą portalów Facebook lub Instagram.

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, wiążące są wyłącznie postanowienia Regulaminu. 

2. Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie internetowej www.goldwell.pl 

oraz w siedzibie Organizatora. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw. 

 

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu


You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top