ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον ιστότοπο μας (εφεξής: ο «Ιστότοπος»). Παρακαλούμε διαβάστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστοτόπου, όπως και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής: οι «Όροι») 

προτού χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Τη διαχείριση του Ιστότοπου έχει η Hair Care Ε.Π.Ε. (3χλμ Κατερίνης – Ν. Εφέσου, Κατερίνη, Πιερία, εφεξής: Hair Care).

 Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους Όρους και την Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και σύμφωνα με αυτούς η Hair Care σας παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες και το περιεχόμενου του ιστότοπου. 

Η Hair Care διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους κατά πάντα χρόνο κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να παρακαλέσουμε να διαβάζετε τους Όρους κάθε φορά που εισέρχεστε στον 

Ιστότοπο ή κάνετε χρήση αυτού. Εάν, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, θελήσετε να μην αποδεχτείτε τους Όρους, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ή τις υπηρεσίες αυτού. 

 

Η Hair Care ενδέχεται να οργανώνει διάφορους διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες μέσω του Ιστότοπου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις, οι οποίοι θα διέπουν τέτοιου είδους διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες, θα αναρτώνται 

στον Ιστότοπο και θα ισχύουν αποκλειστικά για τους συγκεκριμένους διαγωνισμούς χωρίς να θίγουν την εφαρμογή των παρόντων Όρων.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ο Ιστότοπος, όπως και (ενδεικτικά) τα κείμενα, το περιεχόμενο, το λογισμικό, τα βίντεο, η μουσική, ο ήχος, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι αναπαραστάσεις, η καλλιτεχνική εργασία, οι φωτογραφίες, τα ονόματα, τα λογότυπα, 

τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και άλλο υλικό (από κοινού «Περιεχόμενο»), συνιστούν δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία περί δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας. Στο Περιεχόμενο συμπεριλαμβάνονται έργα και περιεχόμενο των οποίων δικαιούχος είναι η εταιρία Goldwell ή άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου το οποίο ελέγχεται από αυτήν όπως και περιεχόμενο που ανήκει σε ή ελέγχεται 

από τρίτους και για το οποίο έχει παρασχεθεί άδεια εκμετάλλευσης και χρήσης στην Hair Care. Όλα τα μεμονωμένα άρθρα, αναφορές και άλλα στοιχεία που αναρτώνται στον Ιστότοπο ενδέχεται να προστατεύονται αυτοτελώς από την κείμενη 

νομοθεσία περί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

 

Συμφωνείτε  ότι θα σέβεστε την κείμενη νομοθεσία περί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και όλες τις επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις ή περιορισμούς που αφορούν σε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και αναρτώνται 

στον Ιστότοπο.

 

Απαγορεύεται η χρήση των εμπορικών σημάτων ή διακριτικών τίτλων της Goldwell χωρίς την πρότερη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση της Goldwell ή σε περίπτωση που αυτό είναι επιτρεπτό της Hair Care, όπως και κάθε άλλης 

δικαιούχου εταιρίας και αναγνωρίζετε ότι δεν διαθέτετε περιουσιακά δικαιώματα επί κανενός τέτοιου σήματος ή διακριτικού τίτλου. Οι δύο εταιρίες διατηρούν αυτοτελώς το δικαίωμά τους να αξιώσουν την προστασία του συγκεκριμένου 

περιεχομένου έναντι τυχόν παραβιάσεων.

 

Συμφωνείτε να ενημερώνετε αμελλητί και εγγράφως την Hair Care σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή σας τυχόν μη εγκεκριμένη χρήση ή πρόσβαση του Ιστότοπου από οποιονδήποτε ή τυχόν ισχυρισμός ότι ο Ιστότοπος ή 

οποιοδήποτε περιεχόμενο αυτού παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικό σήμα, ή άλλο συμβατικό, εκ του  νόμου ή άλλο δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Με την πρόσβαση στον Ιστότοπο δεν αποκτάτε κανένα δικαίωμα ή άδεια επί του Ιστότοπου και/ή του Περιεχομένου, εκτός από το περιορισμένο δικαίωμα χρήσης του Ιστότοπου σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, και το δικαίωμα 

λήψης υλικού σύμφωνα με τους όρους της παρούσας παραγράφου. Εκτός από τα όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο, απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, επαναμεταγλώττιση, διανομή, δημοσίευση, επίδειξη, εκτέλεση, τροποποίηση, ανάρτηση 

με σκοπό τη δημιουργία παράγωγων έργων, η μετάδοση ή με άλλο τρόπο εκμετάλλευση οποιουδήποτε μέρους τουΙστότοπου.

 

Η λήψη υλικού επιτρέπεται από τη Hair Care μόνο υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις ότι:

• δεν θα δημιουργήσετε περισσότερα από ένα έντυπα αντίγραφα της λήψης αυτής και ότι δεν θα δημιουργηθούν περαιτέρω αντίγραφα του εν λόγω έντυπου αντιγράφου.

• η χρήση της εν λόγω λήψης και/ή έντυπου αντιγράφου θα είναι μόνο προσωπική και όχι για εμπορικό σκοπό.

• Δεσμεύεστε από όλες τις ειδοποιήσεις περί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας αναφορικά με την εν λόγω λήψη και/ή το έντυπο αντίγραφο και συνεχίζετε να δεσμεύσετε από τους όρους αυτών.

 

Επιπροσθέτως, δεν θα διαθέτετε προς πώληση ή διανέμετε το Περιεχόμενο ή μέρους αυτού σε οποιοδήποτε άλλο μέσο (συμπεριλαμβανομένης διανομής μέσω επίγειας τηλεόρασης, ραδιοφωνικής εκπομπής ή δικτύου υπολογιστών). 

Απαγορεύεται η διάθεση οποιουδήποτε μέρους του Ιστότοπου ως τμήμα άλλου ιστότοπου, είτε μέσω ενσωμάτωσης της ιστοσελίδας μέσω συνδέσμων, πλαισίου ή με άλλο τρόπο. Απαγορεύεται η χρήση του Ιστότοπου και των πληροφοριών που 

περιέχονται σε αυτόν για τη δημιουργία οποιασδήποτε βάσης δεδομένων, η αποθήκευση του Ιστότοπου (εν όλω ή εν μέρει) σε βάσεις δεδομένων προσπελάσιμες από εσάς ή από τρίτους ή η διανομή ιστότοπων βάσεων δεδομένων που θα 

περιέχουν ολόκληρο ή μέρος του Ιστότοπου.

 

ΑΔΕΙΕΣ

Εάν επιθυμείτε να λάβετε πληροφορίες για τη λήψη άδειας από την Goldwell ώστε να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε μέρος του περιεχόμενου ή εάν θα θέλατε να συνδέσετε τον δικό σας ιστότοπο με τον Ιστότοπο, στείλτε το αίτημά σας 

στο goldwell@haircaregreece.gr

 

ΟΡΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ HAIR CARE

Αναγνωρίζετε ότι χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και το Περιεχόμενο με δική σας ευθύνη. Εάν δεν σας ικανοποιεί ο Ιστότοπος, οι Όροι ή οποιοδήποτε μέρος του Περιεχομένου, η μόνη δυνατότητα σύμφωνα με το νόμο είναι η διακοπή τη 

χρήση του Ιστότοπου.

 

Η Hair Care αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να 

εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Αν και η Hair Care καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του χρήστη από ψηφιακούς ιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς. Συνεπώς, 

κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση της ιστοσελίδας ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον Η/Υ του. 

 

Με ρητή επιφύλαξη υφιστάμενων διατάξεων, η Hair Care δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι οποιουδήποτε τρίτου χρήστη του Ιστότοπου για οποιαδήποτε άμεση, ειδική, έμμεση, αποθετική ή παρεπόμενη ζημία, 

 

διαφυγόν κέρδος, ή άλλη ζημία οπουδήποτε είδους, η οποία οφείλεται σε πταίσμα ή αμέλεια της Hair Care συνδεόμενη με το Περιεχόμενο και τη λειτουργία το Ιστότοπου.

 

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που δηλώνει, η οποία είναι υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του. Η Hair Care δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη 

από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Στην περίπτωση που η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), την οποία δήλωσε αρχικά ο χρήστης, διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο ή επιθυμεί να την αλλάξει, τότε ο χρήστης 

οφείλει να ενημερώσει την Hair Care, δηλώνοντας παράλληλα τη νέα ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).

 

Η Hair Care καταβάλλει προσπάθειες ώστε να διασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών στις οποίες παρέχεται πρόσβαση μέσω του Ιστότοπου, ωστόσο δεν εγγυάται την ακρίβεια, χρονική καταλληλόλητα ή πληρότητα των πληροφοριών ή 

του υλικού που υπάρχει στον Ιστότοπο.

 

Με την χρήση του Ιστότοπου αποδέχεστε ότι οποιαδήποτε δεδομένα τα οποία αποθηκεύονται τοπικά στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της Hair Care ή σε αποθηκευτικούς χώρους ηλεκτρονικών δεδομένων των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών 

αποδεικνύουν πλήρως τις δραστηριότητες σας στον ιστότοπο της Hair Care και τα σχετικά πραγματικά περιστατικά.

 

Ο Ιστότοπος δεν απευθύνεται σε κανένα πρόσωπο, το οποίο διαμένει  σε έννομη τάξη στην οποία, για οποιονδήποτε λόγο, η δημοσιοποίηση ή η διάθεση του Ιστότοπου απαγορεύεται. Πρόσωπα για τα οποία ισχύουν τέτοιου είδους απαγορεύσεις 

ρητά η Hair Care ορίζει ότι δεν πρέπει να εισέρχονται και να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο.

 

Η Hair Care δεν ισχυρίζεται ότι ο Ιστότοπος ή το Περιεχόμενο είναι κατάλληλα προς χρήση ή επιτρέπονται από κάθε εθνικό νόμο σε όλες τις έννομες τάξεις. Όσοι επιλέγουν να εισέλθουν στον Ιστότοπο, το πράττουν με δική τους 

πρωτοβουλία και φέρουν την ευθύνη συμμόρφωσης με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία ή κανονισμούς. Σε περίπτωση αμφιβολίας, πρέπει να ζητείται νομική συμβουλή.

 

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ HAIR CARE ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Με την χρήση του Ιστότοπου συμφωνείτε να συνδράμετε την Hair Care εργαζομένους, τους εκπροσώπους και τους αντιπροσώπους αυτής (αποζημίωση, απαλλαγή από ευθύνη, παροχή πληροφοριών), από και έναντι οποιασδήποτε απαίτησης, 

αγωγής, αιτήματος ή άλλης διαδικασίας που κινείται κατά της Hair Care, των εργαζομένων, εκπροσώπων και αντιπροσώπων αυτής από τρίτον, στο βαθμό που η εν λόγω απαίτηση, αγωγή, αίτημα ή άλλη διαδικασία που κινείται κατά των ως 

άνω προσώπων και βασίζεται σε ή προκύπτει από τα εξής:

• τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς,

• την παραβίαση των Όρων από εσάς,

• Ισχυρισμό ότι τυχόν χρήση του Ιστότοπου από εσάς παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή οποιοδήποτε δικαίωμα προσωπικότητας ή δημοσιοποίησης ή είναι συκοφαντικό ή δυσφημιστικό ή έχει άλλως ως 

αποτέλεσμα τη ζημία ή βλάβη οποιουδήποτε τρίτου

• διαγραφές, προσθήκες, εισαγωγές ή μεταβολές ή μη εγκεκριμένη χρήση του Ιστότοπου από εσάς ή

• Ψευδή δήλωση ή παραβίαση δήλωσης ή εγγύησης που γίνεται από εσάς και περιέχεται στην παρούσα. Αναφορές στην παρούσα παράγραφο στους Όρους της χρήσης του Ιστότοπου από εσάς θα θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν οποιαδήποτε χρήση 

από τρίτο όταν ο εν λόγω τρίτος εισέρχεται τον Ιστότοπο χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας.

 

Συμφωνείτε να καταβάλετε στην Hair Care, στους εργαζομένους, τους εκπροσώπους και τους αντιπροσώπους αυτής κάθε κόστος, αποζημίωση και δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων ευλόγων δικαστικών εξόδων) που επιδικάζονται σε οποιονδήποτε 

εξ αυτών ή άλλως αναλαμβάνουν οποιοιδήποτε εξ αυτών σε σχέση με ή λόγω οποιασδήποτε τέτοιας απαίτησης τρίτου, δίκης, αγωγής ή διαδικασίας που οφείλεται σε οποιαδήποτε τέτοια απαίτηση τρίτου.

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

Είτε εσείς είτε η Hair Care μπορείτε να καταγγείλετε τους παρόντες όρους άνευ σπουδαίου λόγου, οποτεδήποτε. Εάν η Hair Care καταγγείλει τους παρόντες όρους, θα σας ειδοποιήσει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στη 

διεύθυνση που παρέχετε κατά την εγγραφή σας και θα συνιστά πλήρη απόδειξη παραλαβής ότι λάβατε τη σχετική γνωστοποίηση εντός του χρονικού διαστήματος μίας ώρας από την αποστολή της. Η καταγγελία τίθεται σε ισχύ σε εκείνο το 

χρονικό σημείο. 

 

Αναλαμβάνεται την ρητή υποχρέωση να μας ενημερώνετε για κάθε μεταβολή της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. Μπορείτε να προβείτε σε καταγγελία αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Hair Care. Μετά την 

καταγγελία των Όρων, υποχρεούστε να καταστρέψετε όλο το Περιεχόμενο που έχετε αποκτήσει από τον Ιστότοπο καθώς και κάθε σχετικό αντίγραφο αυτού.

 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Αποδέχεστε ότι η Hair Care έχει το δικαίωμα να μεταβάλει το περιεχόμενο ή/και τις τεχνικές προδιαγραφές οποιουδήποτε τμήματος του Ιστότοπου οποτεδήποτε κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Αποδέχεστε επίσης ότι τέτοιες 

μεταβολές ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα ότι δεν θα είστε σε θέση να εισέλθετε στον Ιστότοπο.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Hair Care έχει συντάξει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προς ενημέρωσή σας αναφορικά με τις πολιτικές της εταιρείας για τις πληροφορίες που συλλέγονται από τον Ιστότοπο. Η χρήση του παρόντος Ιστότοπου συνιστά αποδοχή, από 

μέρους σας, της Δήλωσης Απορρήτου και παροχή συναίνεσης για τις περιγραφόμενες πρακτικές.

 

Ο παρών Ιστότοπος δεν συλλέγει με αυτόματο τρόπο Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν, με εξαίρεση τις πληροφορίες που παρέχετε εσείς για τον εαυτό σας.  Συνεπώς, αν δεν επιθυμείτε ο Ιστότοπος  να αποκτήσει Προσωπικά Δεδομένα που 

σας αφορούν, μην υποβάλετε τέτοιες πληροφορίες.

 

Μπορείτε να επισκεφτείτε και να περιηγηθείτε στον Ιστότοπο, χωρίς να αποκαλύψετε Προσωπικά σας Δεδομένα. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε να γνωστοποιήσετε πληροφορίες προσωπικής σας ταυτοποίησης, οι οποίες διατηρούνται όπως 

περιγράφεται παρακάτω. Ο Ιστότοπος μπορεί να συγκεντρώνει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης για εσάς όπως προβλέπεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων.

 

ΟΡΙΣΜΟΙ

Προσωπικά Δεδομένα: Κάθε πληροφορία που αφορά στο πρόσωπό σας και που θα έδινε σε κάποιον τη δυνατότητα να επικοινωνήσει μαζί σας, όπως για παράδειγμα όνομα, διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου/φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

και κάθε άλλη πληροφορία που έχετε υποβάλλει στο παρόντα Ιστότοπο, με την οποία θα μπορούσε κάποιος να σας ταυτοποιήσει. 

 

Φόρμες Εγγραφής: Αν σας προταθεί να συμμετάσχετε σε κάποια προωθητική ενέργεια, να γίνετε εγγεγραμμένο μέλος του παρόντος Ιστότοπου  ή να λαμβάνετε πληροφορίες για τα προϊόντα Goldwell, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε μία 

ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής. Η φόρμα αυτή ζητά ορισμένες πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης που μπορεί, ενδεικτικά, να περιλαμβάνουν το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό 

τηλεφώνου, τα πεδία ενδιαφέροντος, τη χρήση προϊόντων ή/και ένα μοναδικό προσωπικό συνθηματικό. 

 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και άλλες επικοινωνίες: Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να επικοινωνείτε με την Hair Care μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Ιστότοπου, τηλεφωνικά, εγγράφως ή με άλλο τρόπο. Εμείς συγκεντρώνουμε 

τις πληροφορίες που αφορούν αυτές τις επικοινωνίες που μπορεί να περιλαμβάνουν Προσωπικά σας Δεδομένα. 

 

Υφίσταται υπεύθυνος επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας τα στοιχεία του οποίου καθίστανται γνωστά μέσω του Ιστότοπου και ο οποίος εργάζεται στην Hair Care, η διεύθυνση της οποίας αναφέρεται στην αρχική σελίδα των 

παρόντων Όρων.

 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Hair Care Ε.Π.Ε. ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας που έχει συγκεντρώσει μέσω του Ιστότοπου κυρίως για τους ακόλουθους σκοπούς:

• Διαπίστωση και επαλήθευση της ταυτότητας των χρηστών του παρόντος Ιστότοπου.

• Δημιουργία, διατήρηση, διαχείριση και εξυπηρέτηση των λογαριασμών των χρηστών ή μελών του παρόντος Ιστότοπου.

• Επεξεργασία, εξυπηρέτηση ή εκτέλεση συναλλαγών με εσάς και αποστολή σχετικών επικοινωνιών.

• Παροχή υπηρεσιών και υποστήριξης στους χρήστες

• Παροχή στους χρήστες ενημερώσεων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, αποστολή προωθητικού υλικού, προσφορών και λοιπών πληροφοριών για την Goldwell, υπό την προϋπόθεση της ρητής συγκατάθεσής σας εφόσον αυτό 

απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία.

• Απαντήσεις σε ερωτήσεις, σχόλια και παρατηρήσεις χρηστών.

• Διατήρηση της ασφάλειας και ακεραιότητας των συστημάτων της.

 

Η Hair Care χρησιμοποιεί  ανώνυμες πληροφορίες περιήγησης που συγκεντρώνονται αυτόματα από τους διακομιστές του παρόντος Ιστότοπου με σκοπό την διαχείριση και βελτίωση του τελευταίου. Η Hair Care μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί 

συγκεντρωτικές ανώνυμες πληροφορίες για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον Ιστότοπο της σε διαφημιζόμενους, πιθανούς συνεργάτες και άλλες  εταιρείες. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η Hair Care δεν παρέχει Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει μέσω του παρόντος Ιστότοπου σε τρίτους προς χρήση από αυτούς για σκοπούς marketing, εκτός αν ο χρήστης έχει συναινέσει ειδικά για αυτήν την κοινοποίηση. Επίσης, η  

Hair Care μπορεί να συνεργάζεται με τρίτους παρόχους υπηρεσιών για τη συντήρηση και λειτουργία του παρόντος Ιστότοπου της ή για την παροχή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας που σχετίζεται με τη εν γένει λειτουργία της και 

ενδέχεται οι εταιρείες αυτές να λαμβάνουν πληροφορίες που αποτελούν Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία, όμως, θα διαχειρίζονται αποκλειστικά και μόνο για λογαριασμό και κατ’ εντολή της Hair Care. Η Hair Care ενδέχεται επίσης να 

γνωστοποιεί Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν, αν υφίσταται σχετική υποχρέωση που απορρέει εκ του νόμου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ FACEBOOK PLUG IN (like button) 

Το Facebook λειτουργεί από την Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ ("Facebook"). Για μία γενική εικόνα των plug-ins του Facebook plug-ins και της εικόνας τους, πηγαίνετε στο: 

https://developers.facebook.com/docs/plugins

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας, έχετε άμεση σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησης (browser) και των διακομιστών Facebook λόγω των plug-in. Έτσι, το Facebook αποκτά την πληροφορία ότι έχετε επισκεφτεί τον 

ιστότοπο μας, μέσω της IP σας. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί "Like" στο Facebook, ενώ είσαστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Facebook, μπορείτε να συνδέσετε το περιεχόμενο από τον ιστότοπο μας στο προφίλ σας στο Facebook. 

Αυτό επιτρέπει στις σελίδες του Facebook να αναγνωρίσουν ότι ο λογαριασμός σας στο Facebook έχει επισκεφθεί τον ιστότοπο μας. Επιθυμούμε να επισημάνουμε ότι εμείς, ως πάροχοι ιστότοπου, δεν έχουμε γνώση του περιεχομένου των 

διαβιβαζόμενων δεδομένων ή / και του τρόπου με τον οποίο το Facebook χρησιμοποιεί τις συγκεντρωμένες πληροφορίες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην προστασία προσωπικών δεδομένων του facebook 

http://www.facebook.com/policy.ph

Εάν δεν θέλετε το Facebook να είναι σε θέση να αναγνωρίσει την επίσκεψη σας στο λογαριασμό χρήστη του ιστότοπου μας στο Facebook, αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας στο Facebook.  

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Facebook, τα δεδομένα σας θα μεταφερθούν απευθείας στο προφίλ σας στο Facebook

 

GOOGLE ANALYTICS

 

Η ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί Google Analytics, μία υπηρεσία web analytics η οποία παρέχεται από την Google, Inc. (“Google”). Για το σκοπό αυτό, εγκαθίσταται ένα cookie αρχείο στον υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες που παράγονται 

από το αρχείο cookie σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς (συμπεριλαμβανομένης και της Διεύθυνσης IP σας) θα διαβιβάζεται και θα αποθηκεύεται στην Google, στους servers της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έχουμε ενεργοποιήσει την υπηρεσία ανωνυμοποίησης της Διεύθυνσης IP, το οποίο σημαίνει ότι η Google θα περικόπτει/ανωνυμοποιεί τα τελευταία οκτώ ψηφία της διεύθυνσης IP για τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για άλλα 

μέρη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP θα αποστέλλεται και θα σμικρύνεται από τους servers της Google στις HΠA.

Εκ μέρους του παρόχου της ιστοσελίδας, η Google θα χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες για τους σκοπούς εκτίμησης της χρήσης της ιστοσελίδας από εσάς, σύνταξης εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας για φορείς 

εκμετάλλευσης ιστοσελίδων και παροχής λοιπών υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας και της χρήσης του διαδικτύου προς τον πάροχο της ιστοσελίδας. Η Google δεν θα συσχετίζει την διεύθυνση IP σας με οποιαδήποτε 

άλλα δεδομένα που τυχόν η ίδια τηρεί.

Πέραν των αλλαγών στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή και χρήση δεδομένων από την Google (αρχεία cookies και διεύθυνση IP) μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας το plug-in του προγράμματος 

περιήγησής σας, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

COOKIES ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΙ

 

Ο διακομιστής του Ιστότοπου της Hair Care και/ή οι διακομιστές  των εταιρειών που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του Ιστότοπου ενδέχεται να τοποθετήσουν ένα cookie στον υπολογιστή σας, προκειμένου να μπορείτε να χρησιμοποιείτε 

τον Ιστότοπο και να εξατομικεύσετε την εμπειρία σας. Ανάλογα με τον τύπο του cookie, ενδέχεται να σας ζητηθεί κατά την πρώτη σας επίσκεψη στον παρόντα Ιστότοπο να παράσχετε την συγκατάθεσή σας για την χρήση του cookie.  

 

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων το οποίο αποστέλλεται μέσω ενός διακομιστή web στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια ο φυλλομετρητής (browser) σας το αποθηκεύει στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δίνουν την 

δυνατότητα στο παρόντα Ιστότοπο να αναγνωρίζουν τον υπολογιστή σας ενόσω βρίσκεστε στον Ιστότοπο και βοηθούν στην εξατομίκευση της online εμπειρίας σας κάνοντας την πιο ευχάριστη για εσάς. Τα cookies είναι επίσης χρήσιμα καθώς διευκολύνουν την είσοδο (log-in) των χρηστών, παρέχουν πρόσβαση στο ιστορικό των συναλλαγών και διατηρούν πληροφορίες επισκέψεων. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης για να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα του Ιστότοπου.

 

Οι διαφημιζόμενοι ή/και άλλοι πάροχοι περιεχομένου που ενδεχομένως εμφανίζονται στον παρόντα Ιστότοπο, μπορεί επίσης να χρησιμοποιούν cookies τα οποία δεν αποστέλλονται από τον Ιστότοπο της Hair Care. Αυτές οι διαφημίσεις ή το 

περιεχόμενο μπορεί να περιλαμβάνουν cookies που βοηθούν στην παρακολούθηση και τον εντοπισμό των ενδιαφερόντων των χρηστών του παρόντος Ιστότοπου, για να εμφανίζουν εξατομικευμένες διαφημίσεις ή άλλα μηνύματα που ο χρήστης μπορεί 

να θεωρεί ενδιαφέροντα.

Τα περισσότερα προγράμματα φυλλομέτρησης (browsers) διαθέτουν λειτουργία ειδοποίησης όταν λαμβάνετε κάποιο cookie ή επίσης δίνουν τη δυνατότητα παρεμπόδισης της αποστολής cookies. Αν, ωστόσο, απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορεί 

να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε ορισμένες προσωποποιημένες λειτουργίες του Ιστότοπου.

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο παρών Ιστότοπος της Hair Care ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους σε άλλους Ιστότοπους, περιλαμβανομένων αυτών των διαφημιζομένων ή τρίτων παρόχων περιεχομένου που προσφέρουν λήψεις (downloads) μέσω του εν λόγω Ιστότοπου. 

Σας γνωρίζουμε ότι η Hair Care δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων Ιστότοπων. Ιστότοποι που είναι προσβάσιμοι από τον παρόντα Ιστότοπο μέσω υπερ-συνδέσεων (hyperlinks), ενδέχεται να 

χρησιμοποιούν cookies [σύνδεσμος στην ενότητα ""Cookies""]. Η Hair Care σας προτρέπει να διαβάζετε τις δηλώσεις Απορρήτου των άλλων ιστότοπων πριν τους γνωστοποιήσετε Προσωπικά Δεδομένα σας. 

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ 

Σύμφωνα με τα άρθρα 11-13 του Νόμου 2472/1997, έχετε το δικαίωμα της πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των Προσωπικών Δεδομένων σας που τηρούνται στην βάση δεδομένων της Hair Care

ΠΑΙΔΙΑ

Η Kao δεν θα συλλέξει εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα από παιδιά χωρίς να ζητηθεί η γονική συναίνεση, εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Θα χρησιμοποιήσουμε ή θα αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα για ένα παιδί μόνο στο 

βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, για να ζητήσουμε τη γονική συναίνεση σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς ή για την προστασία ενός παιδιού. Ο όρος του "παιδιού" ή "παιδιών" πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους ισχύοντες 

νόμους καθώς και τα εθνικά και περιφερειακά πολιτιστικά έθιμα.

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Hair Care διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να συμπληρώνει την παρούσα πολιτική ανά πάσα στιγμή. Αν υπάρξει ουσιώδης αλλαγή στους όρους της παρούσας πολιτικής, Hair Care θα αναρτήσει σχετική ειδοποίηση στην αρχική σελίδα 

του παρόντος Ιστότοπου, με σύνδεσμο στη νέα πολιτική.

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Εκτός εάν άλλως προβλέπεται διαφορετικά, οι παρόντες όροι και οι προϋποθέσεις αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ Hair Care και του χρήστη του Ιστότοπου και υπερισχύουν τυχόν πρότερης συμφωνίας.

 

Εάν διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο, η ακυρότητα της διάταξης αυτής δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα των υπολοίπων διατάξεων της παρούσας Σύμβασης, η οποία θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ. 

Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που να πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων από οικονομικής άποψης.

 

Σε περίπτωση παραίτησης εκ μέρους της Hair Care από τα δικαιώματά της από παραβίαση υποχρέωσης που προκύπτει από τους παρόντες Όρους, ρητά συμφωνείται ότι δεν αποτελεί παραίτηση από δικαιώματά της από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη βάση 

και τυχόν μη άσκηση ή μερική άσκηση από τη Hair Care οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από το δικαίωμα μετέπειτα άσκησης αυτού ή άλλου (ένδικου ή μη) βοηθήματος.

Για να προστατεύσετε τα προσωπικά σας δεδομένα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια ή αλλοίωση και από μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση, η Kao χρησιμοποιεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας. Εάν η Kao χρησιμοποιεί 

έναν πάροχο υπηρεσιών, ο πάροχος υπηρεσιών είναι συμβεβλημένος για να παρέχει ένα συγκρίσιμο επίπεδο προστασίας δεδομένων.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ

Κανένα σημείο της παρούσας δεν αποσκοπεί στο να μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (είτε αναφέρεται στην παρούσα ονομαστικά, μέσω κατηγορίας, περιγραφής ή άλλως) οποιοδήποτε δικαίωμα (εκτέλεσης οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας 

Σύμβασης ή οποιασδήποτε σύμβασης που συνάπτεται σε σχέση με αυτήν.

 

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους αυτήν θα εκδικάζεται αποκλειστικά από τα αρμόδια Δικαστήρια της έδρας της Hair Care.

 

Sie haben sich erfolgreich von der Google Analytics Messung ausgeschlossen

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top