Erityismääräykset Palvelut ja Korvaukset 

Osapuolet ovat tietoisia siitä, että KAO voi oman harkintansa mukaan käyttää sekä KAO:hon AktG:n 15 §:ssä tarkoitettuja sidosyrityksiä että kolmansia osapuolia (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen ClimatePartner GmbH, St. Martin Strasse 59, 81669 München, Saksa ("CP")) apulaisasiamiehinä palvelujen ja kompensaation suorittamisessa. 


A. Ohjelmistopalvelut ja käyttöoikeudet

(1) CP tarjoaa ohjelmistoja tai ohjelmistopalveluja - ellei toisin sovita - CP:n kulloinkin julkaisemassa ohjelmistoversiossa (jäljempänä yhtenäisesti "ohjelmisto") CP:n saatavuusalueella (datakeskuksen rajapinnasta Internetiin) salon käyttöön Internetin kautta (ohjelmisto palveluna tai pilvipalvelumalli). Sopimusperusteisten palvelujen laajuus, laatu, käyttötarkoitus ja käyttöehdot on esitetty kunkin palvelun kuvauksessa. Salonki on tutustunut itse ohjelmiston olennaisiin toiminnallisiin ominaisuuksiin ja kantaa riskin siitä, vastaako se sen toiveita ja vaatimuksia; epäselvissä tapauksissa sen on pyydettävä neuvoa CP:ltä tai toimivaltaiselta kolmannelta osapuolelta ennen sopimuksen tekemistä. 

Lisäpalvelut, kuten räätälöityjen ratkaisujen kehittäminen tai tarvittavat mukautukset, edellyttävät erillistä sopimusta. Erityisesti ohjelmistojen integrointi salongin järjestelmiin ja/tai ohjelmistoympäristöön tai suora integrointi salongin verkkosivustoon loppukäyttäjien käyttöön tapahtuu vain, jos siitä on erikseen sovittu yksittäisessä tilauksessa. 

Salon on yksin vastuussa toimivan ja riittävän mitoitetun ohjelmistoympäristön - myös sopimuskohteiden aiheuttama lisäkuorma huomioon ottaen - sekä esimerkiksi riittävän Internet-yhteyden luomisesta. 

CP ei takaa ohjelmiston keskeytymätöntä saatavuutta. KAO ei takaa ohjelmiston keskeytymätöntä saatavuutta. Jos saatavuudessa ilmenee CP:n vastuulla olevia keskeytyksiä, CP:n on tehtävä kaikki teknisesti ja taloudellisesti kohtuulliset toimet saatavuuden palauttamiseksi ajallaan. Jos palveluiden soveltuvuus sopimuskäyttöön heikkenee vain merkityksettömän vähän, salonilla ei ole virheitä koskevia vaatimuksia; soveltuvuuden merkityksettömänä heikkenemisenä pidetään ohjelmiston saatavuuden kumulatiivista puutetta, joka on enintään 5 täyttä päivää sopimusvuotta kohden. CP:n ankara vastuu virheistä, jotka olivat olemassa jo sopimuksen tekohetkellä, on suljettu pois. KAO:n ankara vastuu virheistä, jotka olivat olemassa jo sopimuksen tekohetkellä, on suljettu pois. 

(2) Salon voi käyttää ohjelmistoa Internetin kautta ja käyttää ohjelmistoon liittyviä toimintoja sopimuksen mukaisesti selaimen tai - jos se on osa palvelua - muun soveltuvan sovelluksen (esim. mobiilin "sovelluksen") avulla sen jälkeen, kun se on aktivoitu tai, jos niin on sovittu, kun kaikki maksut on maksettu täysimääräisesti sopimuskauden aikana. Ohjelmistoa saa käyttää vain salonki tai sovittu enimmäiskäyttäjämäärä ja vain sopimuksessa sovittuihin tarkoituksiin. Salonki ei saa mitään muita oikeuksia, varsinkaan itse ohjelmistoon tai vastaavassa tietokonekeskuksessa tarjottaviin infrastruktuuripalveluihin. Kaikki muu käyttö edellyttää CP:n ja KAO:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. 

(3) Salonki ei erityisesti saa hyödyntää ohjelmistoa sovitun käyttöalan ulkopuolella tai antaa sitä kolmansien osapuolten käyttöön tai saattaa sitä kolmansien osapuolten saataville. Salonilla ei erityisesti ole oikeutta jäljentää, myydä tai väliaikaisesti siirtää, vuokrata tai lainata ohjelmistoa tai sen osia. Salongin on toteutettava asianmukaiset varotoimet kolmansien osapuolten luvattoman käytön estämiseksi. Erityisesti käyttötiedot on pidettävä salassa. Salongin on myös pidättäydyttävä kaikista toimenpiteistä, jotka aiheuttavat kohtuutonta rasitusta CP:n ohjelmiston käyttöön käyttämän infrastruktuurin vakaudelle, erityisesti automaattisten hakumenetelmien käyttöönotosta ja kuormitustesteistä jne. huolehtimisesta. 

(4) CP:llä ja KAO:lla on kummallakin oikeus toteuttaa asianmukaisia teknisiä toimenpiteitä suojautuakseen sopimuksen ulkopuoliselta käytöltä. Ohjelmiston sopimuksenmukainen käyttö ei saa tämän seurauksena heikentyä kuin vähäisessä määrin. 

(5) Jos käyttäjä ylittää sopimuksen vastaisesti käyttöoikeuden tai jos käyttöoikeus siirretään luvattomasti, salon on pyydettäessä välittömästi toimitettava CP:lle ja KAO:lle kaikki tiedot, jotka sillä on käytettävissään sopimuksen vastaista käyttöä koskevien vaatimusten esittämiseksi. 

(6) CP ja KAO voivat kumpikin peruuttaa salongin käyttöluvan ja/tai irtisanoa sopimuksen, jos salonki ylittää merkittävästi sille sallitun käytön tai rikkoo luvattomalta käytöltä suojaavia määräyksiä. Tässä yhteydessä CP ja KAO voivat keskeyttää tai estää pääsyn sopimuspalveluihin. CP:n ja KAO:n on kussakin tapauksessa annettava salongille kohtuullinen määräaika tilanteen korjaamiseksi. Pelkkä käyttöoikeuden peruuttaminen ei ole samalla sopimuksen purkaminen. CP ja KAO voivat pitää käyttöoikeuden peruuttamisen voimassa ilman irtisanomista vain kohtuullisen ajan, enintään kolme kuukautta. 

(7) Tämä ei vaikuta CP:n ja KAO:n oikeuteen saada korvausta sovitun käytön ylittävästä käytöstä. 

(8) Salolla on oikeus saada käyttölupa ja käyttöoikeudet takaisin, kun se on osoittanut, että se on lopettanut sopimuksen vastaisen käytön ja estänyt tulevan sopimuksen vastaisen käytön. 

(9) Ottaen huomioon, että CP:n Software-as-a-Service -palveluna tarjoamat ohjelmistot ovat dynaamisen kehitysprosessin kohteena, salongille ilmoitetaan, että uusia palveluja voidaan lisätä ja olemassa olevia palveluja muuttaa sopimuskauden aikana. CP ilmoittaa salongille päivitetyistä versioista ja asiaankuuluvista muutoksista. Salongin sallitut käyttöintressit on otettava huomioon. CP ilmoittaa salongille päivitetyistä versioista ja asiaankuuluvista muutoksista. Salongin valtuutetut edut otetaan huomioon.  

(10) Varotoimenpiteenä selvennetään, että salongilla ei ole enää sopimuksen päättyessä oikeutta käyttää ohjelmistoa tai päästä siihen käsiksi. 


B. Kuittaus


1 Offset-palveluja koskevan sopimuksen kohde

(1) KAO tarjoaa salongille salongin CO2-päästöjen kompensointia sopimuksen perusteella, niin sanottua CO2-kompensaatiota (offset). Näiden määräysten mukaiset CO2-sertifikaatit ovat todennettavissa olevia päästövähennyksiä todennetuista ilmastonsuojeluhankkeista vapaaehtoisessa päästökaupassa (vapaaehtoiset markkinat). 

(2) Edellytyksenä sille, että KAO voi hyväksyä tilauksen, on, että salonki tilaa vähintään 1 kg CO2/tilaus. Jos tätä vähimmäismäärää ei saavuteta, KAO pidättää itsellään oikeuden pyöristää tilattu määrä vähimmäismäärään, jotta se voidaan teknisesti kartoittaa ja siten suorittaa korvaus. 


2 Sopimuksen toteuttaminen

(1) Hiilidioksidipäästöjen kompensointipalvelu toteutetaan valitsemalla, ostamalla, kirjanpidolla ja sopimuksella poistamalla salongille hiilidioksiditodistuksia tunnustetuista ilmastonsuojeluhankkeista. CP huolehtii siitä, että sopiva määrä sopivia päästösertifikaatteja on käytettävissä riittävässä määrin sopimuksessa sovittua CO2-päästöjen kompensointia varten. CP ja KAO valitsevat CO2-sertifikaatit oman harkintansa mukaan. 
(2) Myönnetyt päästövähennyshyvitykset ovat arvokkaita päästökauppaa varten. Sen varmistamiseksi, että kukin sertifikaatti täyttää vain yhden tarkoituksen, CP poistaa sen käytöstä. Jos sertifikaatti mitätöidään, tämän sertifikaatin siirto ei ole enää mahdollista. CP poistaa sertifikaatit käytöstä säännöllisin väliajoin. Kunkin hankkeen myyty määrä poistetaan käytöstä kollektiivisesti asianomaisena määräpäivänä. 

(3) Salonilla ei ole oikeutta hiilidioksiditodistusten henkilökohtaiseen vastaanottamiseen eikä tiettyjen päästövähennystodistusten ostamiseen tai muuhun erityiskäyttöön. Salon saa tämän sopimuksen mukaisesti vain vahvistuksen käytöstäpoistosta, jolla kompensoidaan sopimuksessa sovittu hiilidioksidimäärä. 

(4) CP vastaanottaa ja hallinnoi CO2-todistuksia ja poistaa ne tunnustetusta rekisteristä. Näin saadaan virallinen todiste kasvihuonekaasujen vähentämisestä ja kompensointivaikutuksesta. 

(5) CP ja KAO eivät takaa, että tietyn ilmastonsuojeluhankkeen CO2-päästötodistukset ovat pysyvästi saatavilla (varastovastuu), ellei tiettyä ilmastonsuojeluhanketta varten mitätöitävien päästötodistusten kiinteästä määrästä ole sovittu sopimuksella ja ellei salonki ole nimenomaisesti ilmoittanut kompensoivansa yksinomaan valitulla ilmastonsuojeluhankkeella. 

(6) Kaikissa muissa tapauksissa, joissa valittuja CO2-päästötodistuksia ei voida toimittaa, CP ja KAO pidättävät itsellään oikeuden toteuttaa CO2-kompensaation mitätöimällä vastaavia, vastaavia tai arvoltaan suurempia CO2-päästötodistuksia. Tämä voi vaikuttaa erityisesti sellaisiin ilmastonsuojeluhankkeisiin, joiden kehittämisvaihe tai todentaminen kestää ennakoimattomasti odotettua kauemmin eikä niitä siksi voida käyttää hyvissä ajoin tapahtuvaan kompensaatioon. 

(7) Kompensaatiotilaukseen sisältyvien CO2-päästötodistusten lopullinen mitätöinti saa tapahtua vasta, kun maksu on suoritettu kokonaisuudessaan. 

3 CP:n vastuu ilmastonsuojeluhankkeista

(1) Ilmastonsuojeluhankkeilla saavutettavat CO2-säästöt ovat ilmastonsuojeluhankkeen asianomaisen hanketoimijan tarjoama kolmannen osapuolen palvelu, josta CP ja KAO eivät ota vastuuta yhdessä tai erikseen. Kolmannen osapuolen palvelut ovat palveluja, jotka eivät kuulu CP:n tai KAO:n itsensä tai niiden sijaisten tarjoamiin palveluihin, vaan palveluja, joiden toteuttaminen riippuu kolmansista osapuolista ja joiden toteuttamiseen CP ja KAO eivät voi suoraan vaikuttaa. 

(2) Tällaisten kolmansien osapuolten palvelujen osalta CP:n ja KAO:n vastuu rajoittuu kolmansien osapuolten palvelujen tunnolliseen valintaan ja kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen sopimusten käsittelyyn (päästöoikeuksien osto ja peruuttaminen). CP tai KAO tekee tätä tarkoitusta varten asianmukaiset oikeudelliset sopimukset hankkeen toiminnanharjoittajien kanssa. 

Vaikka CP ja KAO valitsevat vain sellaisia hankkeita, joiden toiminnanharjoittajia pidetään luotettavina ja joilla on sopimusperusteinen velvoite noudattaa kiinteitä standardeja (esim. Gold Standard), CP ja KAO eivät voi taata tai taata, että päästöjen vähentämisessä onnistutaan tai että kasvihuonekaasupäästöjä säästetään konkreettisesti ja todennettavasti. Jos käy ilmi, että hanke ei pysty vähentämään CO₂-päästöjä sovitulla tavalla, CP ja KAO eivät enää käytä kyseistä hanketta CO₂-päästöjen kompensointiin, vaan käyttävät sertifikaatteja toisesta sopivasta ilmastonsuojeluhankkeesta, jos sellainen on saatavilla. 

(3) CP todentaa hiilidioksidipäästöjen kompensointiin käytettävät hankkeet hanketoimijoiden ja sertifiointiorganisaatioiden tai todentamiselinten toimittamien tietojen ja asiakirjojen perusteella. CP ja KAO eivät ole yhdessä eivätkä erikseen vastuussa sertifiointiorganisaation tai hanketoimijoiden niiden käyttöön antamien tietojen ja esitteissä annettujen, aiheutuneita päästöjä ja saavutettuja päästövähennyksiä koskevien tietojen sekä muiden hanketietojen oikeellisuudesta. CP ja KAO eivät myöskään ole yhdessä eivätkä erikseen vastuussa riippumattomien todentamiselinten suorittamien hankkeiden todentamisen tarkkuudesta ja täydellisyydestä. 

4 Vastuu Salon

(1) Salon takaa CP:lle ja KAO:lle toimittamiensa tai syöttämiensä tietojen oikeellisuuden. CP ja KAO eivät voi todentaa toimitettujen tietojen oikeellisuutta. CP:n ja KAO:n yhteisvastuu tai henkilökohtainen vastuu virheellisesti toimitetuista tai syötetyistä tiedoista johtuvista tuloksista on nimenomaisesti suljettu pois. 

(2) Salon voi merkitä sellaisiksi vain sellaiset tilaukset, jotka on tosiasiallisesti tehty ilmastoneutraalisti. Jos CP tai KAO toteaa, että ilmastoneutraalisti merkittyjen tuotteiden tai palvelujen määrä on suurempi kuin laskentaohjelmistoon tallennettu tilausmäärä, CP ja KAO ovat oikeutettuja veloittamaan salongilta todistuksia vastaavassa määrin. CP:llä ja KAO:lla on oikeus arvioida päästöoikeuksien määrä hyvässä uskossa, jos kampaamo ei tee yhteistyötä. Lisäksi CP ja KAO pidättävät itsellään oikeuden esittää korvausvaatimuksia CP:lle ja/tai KAO:lle aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat salongin tuottamuksellisista velvollisuuksien laiminlyönneistä - esimerkiksi merkintäsymboliikan väärinkäytöstä. 


C. Tavaramerkin käyttöä koskeva sopimus


1 CP:n tavaramerkkien käyttöoikeuksien myöntäminen CP:n tavaramerkkeihin. 

(1) KAO antaa salongille CP:n suojattuja tavaramerkkejä (esim. CP:n logo/merkki ja/tai CP:n etiketit/merkit) CP:n suojattuja tavaramerkkejä KAO:n kanssa tehtävään yhteistyöhön ja/tai sopimukseen perustuviin hiilidioksidipäästöjen kompensointitilauksiin CP:n tavaramerkkien käyttöä salongeille koskevien sovellettavien ohjeiden mukaisesti, erityisesti ClimatePartner Label Guide -oppaan perusteella, jos niin on sovittu. Salonki saa CP:n merkin (merkkien) käyttöoikeuden ja erityisen käyttöoikeuden mainontaansa ja ulkoiseen viestintäänsä CP:n ja KAO:n kanssa tehtävään yhteistyöhön ja siihen liittyviin palveluihin ilmastonsuojelun alalla liittyvää mainontaa ja ulkoista viestintää varten. 

(2) Salonilla on näin ollen oikeus sovellettavien käyttöehtojen puitteissa ja sovitun käyttöalan puitteissa saattaa erityisesti lisensoidut CP-tavaramerkit markkinoille salongissaan tai viestintämateriaalissaan ja käyttää niitä mainonnassaan. Sama koskee myös kyseistä lisensoitua salonkia. CP-merkkejä saa käyttää ainoastaan erikseen lisensoidussa muodossa ja määritellyssä graafisessa ja värillisessä ulkoasussa sekä ClimatePartner Label Guide -oppaan vaatimusten mukaisesti. CP-tarran käyttöön sovelletaan erityisesti lisävaatimuksia, jotka koskevat sovellettavan seurantatunnuksen ilmoittamista tarrassa. 

(3) Salonki saa yksinkertaisen, ei-siirrettävissä olevan, alueellisesti ja sisällöllisesti rajoitetun lisenssin CP-tarrojen käyttöön sopimuksen voimassaoloajaksi. Lisenssi rajoittuu kyseisessä sopimuksessa tai yksittäisessä tilauksessa määriteltyihin tavaroihin ja palveluihin sekä alueisiin. CP-tavaramerkkien muuttaminen tai yhdistäminen muihin tavaramerkkeihin ja tavaramerkkielementteihin ei ole sallittua. Kaikki graafiset tai muut muutokset tai käsittelyt ovat sallittuja vain CP:n ja KAO:n kirjallisella luvalla. 

(4) Oikeuksien siirtäminen tai alilisenssien myöntäminen salon toimesta (mukaan lukien sidosyrityksille) ei ole sallittua ja edellyttää CP:n ja KAO:n ennakkohyväksyntää. Itse käyttöoikeutta ei myöskään saa siirtää toiselle tuotteelle, toiselle yritykselle tai muille kolmansille osapuolille. Erityisesti sähköisiä kuvatiedostoja tai niiden kopioita ei saa missään muodossa luovuttaa kolmansille osapuolille eikä niitä saa käyttää sertifioimattomiin tuotteisiin, osastoihin tai tytäryhtiöihin. 

(5) Ilmastoneutraaliusmerkkien ("ilmastoneutraali" tai "financial climate contribution" (ja/tai paikallisella kielellä) tai vastaavien merkkien käyttö, jolloin tämä merkin merkintä sekä merkin sisältö ja graafinen ulkoasu ovat CP:n yksinomaisessa harkinnassa) käyttö on korvamerkitty tiettyä tarkoitusta varten. Niitä voidaan käyttää vain, jos salonki on suorittanut CP:n suorittaman hiilidioksidikompensaation sovitussa määrässä, sovittuna aikana ja sovitun määrän tuotteita (jos sovellettavissa), tuotteita (jos sovellettavissa) tai muuten ilmastoneutraaleja palveluja (jos sovellettavissa), yrityksiä tai yritysten osia. 

Päästöjen kompensointi ja näin saavutettu ilmastoneutraalius tehdään jäljitettäväksi seurantajärjestelmän avulla salonille annettujen tunnistenumeroiden avulla. CP:n merkintä "ilmastoneutraali" tai "financial climate contribution" (ja/tai kansallisella kielellä) tai vastaava, jolloin tämä merkinnän maininta sekä merkinnän sisältö ja graafinen ulkoasu ovat CP:n yksinomaisessa harkinnassa, sisältää tämän seurantatunnuksen, jota myös salongin asiakkaat ja muut kolmannet osapuolet voivat käyttää hyvityksen todentamiseen. CP:n etikettiä on siis käytettävä ClimatePartnerin etikettioppaan mukaisesti ja siinä on mainittava tämä ID-numero. 

Käyttöoikeus raukeaa automaattisesti, jos kampaamo ei CP:n tai KAO:n muistutuksesta huolimatta maksa kompensaatiotilausta ja jos määräaika ei ole kulunut umpeen (myöhemmän ehdon täyttyminen). 

Harhaanjohtava merkintä, esimerkiksi tuotteen tai tuoteryhmän tai -määrän merkitseminen väärällä merkinnällä tai merkinnällä, jossa ehdotetaan varsinaista tilausta ja/tai sopimusta laajempaa korvausta, ei ole sallittua. Merkkiä ei siis saa kiinnittää tai käyttää, jos tuotetta tai tuotettua tuoteryhmää tai -määrää, kyseistä palvelua tai salonkia ei ole tehty ilmastoneutraaliksi tai sitä ei ole tehty riittävän ilmastoneutraaliksi. Näissä tapauksissa myös käyttöoikeus raukeaa, minkä seurauksena käyttö on laitonta. 

(6) Salonki on velvollinen käyttämään CP:n lupakilpiä ja dokumentoimaan käytön tosiasiallisesti, määrällisesti ja objektiivisesti kunkin käyttömuodon mukaan eriteltynä ja toimittamaan CP:lle tästä kerran vuodessa pyytämättä todisteita. CP tai KAO toimittaa tätä varten pyydettäessä vastaavan lomakkeen. 

(7) Sopimuksen päättyessä myönnetty käyttöoikeus päättyy automaattisesti, eikä salonki voi tällöin enää käyttää kyseisiä CP-merkkikilpiä. Jos tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä on vielä jäljellä jo painettujen materiaalien, erityisesti asianmukaisesti merkittyjen tuotepakkausten tai mainosmateriaalien, jäännösvarastoja, salongille myönnetään enintään 3 (kolmen) kuukauden käyttöaika sopimuksen päättymisen jälkeen. Tätä käyttöaikaa sovelletaan kuitenkin vain siltä osin ja niin kauan kuin salonki on edelleen ilmastoneutraali. Salongin on CP:n tai KAO:n pyynnöstä viipymättä esitettävä tästä todisteet. Kaikkien niiden kampaamojen ja tuotteiden osalta, joita ei voida enää arvioida ilmastoneutraaleiksi CP:n ohjeiden mukaisesti, kampaamon on välittömästi poistettava kaikki CP-merkinnät kaikista pakkauksista (jos sellaisia on) ja kaikista kampaamon ulkoasuista tai kampaamo- ja mainosmateriaaleista ja lopetettava välittömästi niiden käyttö myynti- ja mainostarkoituksiin. 


2 Takuu ja tavaramerkin puolustaminen
(1) CP tai KAO eivät ota mitään takuuta tavaramerkkien oikeudellisesta pätevyydestä, loukkaamattomuudesta tai kaupallisesta käyttökelpoisuudesta. CP tai KAO eivät myöskään takaa, että logojen ja tavaramerkkien käyttö ei loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia. 

(2) Salon on ilmoitettava välittömästi CP:lle ja KAO:lle kaikista lisenssin alueellisella soveltamisalalla käytettävistä tavaramerkeistä, jotka voidaan sekoittaa CP:n tavaramerkkeihin, sekä kaikista näiden CP:n tavaramerkkien loukkauksista. CP ja KAO päättävät oman harkintansa mukaan tunnusmerkkiensä, etikettiensä ja tavaramerkkiensä puolustamisesta kolmansien osapuolten hyökkäyksiä vastaan. Salonki sitoutuu CP:n ja/tai KAO:n pyynnöstä sallimaan CP:n ja/tai KAO:n puolustaa CP:n tavaramerkkeihin liittyviä oikeuksia täysimääräisesti ja myöntämään kaikki tätä varten tarvittavat valtakirjat. Salongin on sovitettava etukäteen yhteen CP:n ja KAO:n kanssa CP:n rekisterikilpiin liittyvät tuomioistuimen ulkopuoliset lausunnot, oikeustoimet ja sovintoneuvottelut. 

(3) Mahdollisista etukäteen sovituista tuomioistuimen ulkopuolisista tai oikeudenkäynneistä aiheutuvista kustannuksista vastaavat sopijapuolet tasapuolisesti lakisääteisen maksukehyksen perusteella. Edellä olevia kohtia 1-2 sovelletaan vastaavasti, jos kolmannet osapuolet hyökkäävät tavaramerkkejä vastaan. 

(4) Salongin velvollisuus maksaa sovitut käyttömaksut pysyy voimassa myös silloin, kun kolmannet hyökkäävät CP-tavaramerkkejä vastaan, niin kauan kuin CP-tavaramerkkien käyttö on salongille mahdollista. Tällöin salongilla ei ole oikeutta saada takaisin jo maksettuja käyttömaksuja. 


3 Luvattoman käytön oikeudelliset seuraukset

Jos käyttöehtoja rikotaan, CP:llä ja KAO:lla on oikeus peruuttaa käyttölupa ja irtisanoa käyttölupa. Tästä oikeudesta irtisanoa käyttölupa ilman irtisanomisaikaa ja muista oikeuksista huolimatta, jotka CP ja KAO:lla on käyttöehtojen rikkomistapauksessa, CP ja KAO voi vedota tavaramerkkiinsä perustuviin oikeuksiin, jos salonki rikkoo seuraavia määräyksiä: 

- CP:n tavaramerkkien, erityisesti CP-tarrojen/merkkien ja/tai CP-logojen/merkkikilpien käyttöaika, 
- rekisteröinnin kattama muoto, jossa tavaramerkkejä voidaan käyttää, 
- niiden tavaroiden ja palvelujen tyyppi, joita varten käyttölupa on myönnetty, 
- alue, jolla tavaramerkkejä voidaan käyttää, 
- tavaramerkkejä käyttävän salongin valmistamien tavaroiden tai tarjoamien palvelujen vaatimustenmukaisuus, erityisesti ilmastoneutraaliuden saavuttamista koskevien vaatimusten noudattamisen osalta. 
Tämä ei vaikuta muihin salonkiin kohdistuviin oikeuksiin, jotka johtuvat sopimusmääräysten ja lakisääteisten määräysten rikkomisesta tavaramerkkien luvattoman käytön vuoksi, erityisesti kielto-, tiedotus- ja vahingonkorvausvaatimuksiin. 
 

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top