PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID WEBSITE www.goldwell.be

Voor het laatst herzien op 16 mei 2018

Kao Netherlands B.V. a Lao group company Berkenweg 7, 3818 LA Amersfoort, Netherlands (“Kao Company” of “wij” of “ons”) en ieder van de aan haar gelieerde ondernemingen en dochtermaatschappijen in de EMEA regio, (col­lectief: de “Kao Groep”) neemt data privacy serieus. Dit Privacybeleid informeert de gebruikers van Goldwell en alle andere websites of mobiele applicaties van de Kao Company waarop dit Privacybeleid wordt getoond hoe wij, als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR") de persoon­lijke gegevens en andere informatie van zulke gebruikers verzamelen en verwerken in verband met hun gebruik van de website.

 

Houdt er rekening mee dat andere websites of mobiele apps van de Kao Groep kunnen worden beheerst door andere vormen van privacybeleid.

1.      Categorieeën persoonlijke gegevens en verwerkingsdoeleinden – welke persoonlijke gegevens van u verwerken wij en waarom?

1.1    Metadata

U kunt gebruik maken van de Website zonder enige persoonlijke gegevens van u te ver­strekken. In dat geval zullen wij alleen de volgende metadata verzamelen die resulteren uit uw gebruik van de Website: browsertype en -versie, operating system en interface, website van waaruit u ons bezoekt (referrer URL), Website(s) die u op onze Website bezoekt, datum en tijdstip van uw toegang tot onze Website, en internet protocol (IP) adres.

Uw IP-adres zal worden gebruikt om uw toegang tot onze Website mogelijk te maken. Als het IP adres niet langer voor die doeleinden noodzakelijk is, zullen we uw IP-adres inkorten door de laatste octet/byte van uw IP-adres te verwijderen. De metadata zullen met inbegrip van het afgekorte IP-adres worden gebruikt om de kwaliteit en de dienstverlening van onze Websi­te te verbeteren en om onze dienstverlening te verbeteren door het gebruikersgedrag van onze gebruikers te analyseren.

 
1.2    Wedstrijden (Sweepstakes)
 
Als u deelneemt aan een wedstrijd verzamelen en verwerken we de volgende persoonlijke ge­gevens over u: naam, geslacht (begroeting), postadres, e-mailadres, telefoonnummer, datum van inwerkingtreding, selectie als winnaar, prijs, antwoord op de quiz. Wij verwerken zulke per­soonlijke gegevens om de wedstrijd te kunnen uitvoeren, de winnaar te kunnen informeren, de prijs aan de winnaar te kunnen overhandigen, het uitvoeren van het event, en u marketing ma­teriaal te sturen voor zover toegestaan op basis van toepasselijke wetgeving en uw belangstelling te analyseren voor marketing doeleinden.
 
 
1.3    Nieuwsbrief
 
Als u onze nieuwsbrief aanvraagt, verwerken we de volgende persoonlijke infor­matie over u: e-mailadres en verzoek om marketing e-mails. Wij verwerken zulke persoonlijke gegevens voor het toezenden van de nieuwsbrief voor zover toegestaan op basis van toepasselijke wetgeving en het analyseren van uw belangen voor marketing doeleinden.
 
 
1.4    Contactformulier
 
Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een contactformulier. Hiervoor hebben we de volgende persoonlijke gegevens van u nodig: aanhef, volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer en een bericht. De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in het kader van dit contactverzoek, worden alleen gebruikt om uw vraag / contactverzoek en de bijbehorende technische administratie te beantwoorden. De overdracht aan derden vindt niet plaats. Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd zodra wij uw verzoek hebben verwerkt of u uw toestemming intrekt.
 
 
1.5    Salon finder
 
Via onze website heeft u de mogelijkheid om de dichtstbijzijnde salons te vinden die onze producten aanbieden. U kunt uw locatie laten bepalen op basis van geolocatie op basis van uw IP-adres of door handmatig een postcode of adres in te voeren. Er vindt geen opslag of koppeling van uw locatiegegevens met andere persoonlijke gegevens plaats.
 
 
1.6    Google analytics
 
Je hebt het recht om op elk gewenst moment informatie te krijgen over de gegevens die wij over jou hebben. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service, die wordt aangeboden door Google Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op jouw computer worden geplaatst en die analyseren hoe je de site gebruikt. De informatie die door de cookies wordt herleid over jouw gebruik van de website wordt door Google overgebracht naar servers in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Wanneer IP-anonimisering is geactiveerd op deze website, wordt je IP-adres ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het gehele IP-adres eerst overgebracht naar een server van Google in de VS en daar vervolgens ingekort. IP-anonimisering is actief op deze website. Google gebruikt deze informatie namens de beheerder van deze website om je gebruik van deze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen voor website-beheerders en om hun andere diensten met betrekking tot website-activiteiten en internetgebruik te leveren. Het IP-adres, dat je browser verzendt in het kader van Google Analytics, wordt niet gecombineerd met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen te selecteren in je browser. Houd er dan rekening mee dat je in dat geval misschien niet alle mogelijkheden van deze website kunt gebruiken. Je kunt je ook voor nu en de toekomst afmelden voor activiteiten van Google Analytics door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on voor je webbrowser te downloaden en te installeren:
 
 
1.7    Adobe analytics
 
Deze website maakt ook gebruik van Adobe Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Adobe Systems Software Ireland Limited ("Adobe"). Adobe Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Als de door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website wordt doorgestuurd naar een Adobe-server, zorgen de instellingen ervoor dat het IP-adres geanonimiseerd wordt voorafgaand aan geolocatie en vervangen door een generiek IP-adres voordat het wordt opgeslagen. Namens de exploitant van deze website zal Adobe deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door gebruikers te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Adobe Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Adobe. U kunt het opslaan van cookies wijzigen bij de instellingen van uw browser. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van de gegevens door Adobe die door de cookie worden gegenereerd en met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Adobe voorkomen door de browserplug-in die beschikbaar is onder de volgende link. In download en installeer:
 
 
 
2.      Basis voor Verwerkingsdoeleinden en Consequenties - wat is de juridische basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens en wat gebeurt er als u die niet wilt verstrek­ken?
 
De Kao Company vertrouwt op uw toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens:
 
  • om antwoorden te bieden op online vragen of vragen
Het verstrekken van per­soonlijke gegevens is niet vereist op basis van een wettelijke of contractuele verplichting. Het ver­strekken van persoonlijke gegevens is noodzakelijk om    onze door u gewenste dienstverlening/producten te ontvangen. Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig voor u.
 
Het niet verstrekken van persoonlijke gegevens kan leiden tot nadelen voor u – wij kunnen mogelijk uw verzoek niet beantwoorden of u kunt de website (cookies) misschien niet volledig ervaren. Maar tenzij anders gespecificeerd zal het niet verstrekken van uw persoonlijke gegevens voor u geen juridi­sche consequenties hebben.
 
3.      Categorieën Ontvangers en Internationale Doorgifte – aan wie geven wij uw persoonlijke gegevens door en waar zijn zij gevestigd?
 
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derde partijen voor de hierboven ge­omschreven doeleinden, en wel als volgt:
 
  • Binnen de Kao Company: onze moederentiteit, de Kao Corporation in Japan en elk van de aangesloten ondernemingen en dochterondernemingen (naar elke aangesloten onderne­ming of dochteronderneming, met ons inbegrepen, wordt afzonderlijk verwezen als "Kao Company"; gezamenlijk wordt verwezen naar de "Kao Groep") binnen de globale Kao Groep kan uw persoonlijke gege­vens ontvangen als noodzakelijk voor de verwerkingsdoeleinden die hierboven zijn be­schreven. Al naar gelang de categorieën persoonlijke gegevens en de doeleinden waar­voor de persoonlijke gegevens zijn verzameld kunnen verschillende interne afdelingen binnen de Kao Company uw persoonlijke gegevens ontvangen.
  • met gegevensverwerkers: bepaalde al dan niet aangesloten derde par­tijen kunnen uw persoonlijke gegevens ontvangen om dit soort gegevens onder relevan­te instructies ("Verwerkers") te verwerken voor zover noodzakelijk voor de hierboven omschreven verwerkingsdoel­einden, zoals Website dienstverleners, dienstverle­ners orderverwerking, dienstverleners klantenservice, dienstverleners marketing, dienst­verleners IT ondersteuning en andere dienstverleners die ons ondersteunen bij het on­derhouden van onze commerciële relatie met u. De Verwerkers zullen zijn onderworpen aan contractuele verplichtingen om relevante technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te implementeren om de bescherming van de persoonlijke gegevens te waarborgen en om de persoonlijke gegevens alleen te verwerken zoals is geïnstrueerd. Onze huidige aangesloten processors zijn: Synergetic AG (http://www.synag.de/de/) and Amazon Web Services (aws.amazon.com).
  • Andere ontvangers: wij kunnen uw per­soonlijke gegevens – in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming - ook doorgeven overheidsorganen, juridische instanties, juridische bijstand, externe adviseurs of zakenpartners. In geval van een bedrijfsfusie of acquisitie kunnen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de derde partijen die betrokken zijn bij de fusie of acquisitie. Wij zullen uw persoon­lijke ge­gevens zonder uw toestemming niet delen met derde partijen voor adverten­tie- of marketingdoeleinden of voor enige andere doeleinden.
 

Elke toegang tot uw persoonlijke gegevens is beperkt tot de personen die een need-to-know heb­ben om te kunnen voldoen aan hun functieverantwoordelijkheden.

 
4.      Bewaarperiode – hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?
 
Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang het noodzakelijk is om u van de gevraagde dienstverlening te voorzien. Als u uw account heeft opgeheven / uitgeschreven heeft voor de nieuwsbrief / de wedstrijd voltooid is of op andere wijze uw relatie met ons heeft beëindigd, zullen wij uw persoonlijke gegevens uit onze systemen en records verwijderen en/of maatregelen ne­men om deze gegevens op de juiste wijze te anonimiseren zodat u op basis daarvan niet langer geïdentificeerd kunt worden (tenzij wij uw informatie moeten behouden om te voldoen aan wettelijk of regelge­vende verplichtingen waaraan de Kao Company is onderworpen, bijvoorbeeld belastingsdoel­einden).
 
Wij kunnen uw contactgegevens en belangstelling voor onze producten en dienstverlening voor een langere periode bewaren, als de Kao Company u marketing materiaal mag sturen. Ook kunnen wij op basis van toepasselijke wetgeving worden genoodzaakt om bepaalde persoonlijke gegevens van u te bewaren voor een periode van 10 jaar na het relevante fiscale jaar. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook bewaren na het beëindigen van de contractuele relatie, als uw per­soonlijke gegevens nodig zijn om te voldoen aan andere toepasselijke wetgeving, of als we uw persoonlijke gegevens nodig hebben om een rechtsvordering te vestigen, uit te oefenen of te verdedigen, dit uitsluitend op basis van need to know. Wij zullen het verwerken van uw persoon­lijke gegevens voor dit soort beperkte doeleinden na de beëindiging van de contractuele relatie zoveel mogelijk beperken.
 
 
5.      Uw rechten – welke rechten heeft u en hoe kunt u die rechten uitoefenen?
 
Uw rechten?
 
Recht om uw toestemming in te trekken: als u uw toestemming heeft gegeven voor bepaalde vormen van verzamelen, verwerken en gebruik van uw persoonlijke gegevens (met name ten aan­zien van het ontvangen van communicatie op het gebied van direct marketing via e-mail, SMS/MMS en fax.) kunt u die toestemming te allen tijde intrekken met ingang van de tijd daarna. Het intrekken van uw toestemming zal de wettigheid van de bewerking voorafgaand aan het intrekken van uw toestemming niet aantasten [verder kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketing-doeleinden zonder dat u daarvoor enige kosten hoeft te ma­ken behalve de transmissiekosten op basis van basistarieven.
 
Aanvullende rechten: conform toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevens­bescher­ming kunt u het recht hebben om: (i) toegang tot uw persoonlijke gegevens te verzoeken; (ii) rectificatie van uw persoonlijke gegevens te verzoeken; (iii) verwijdering van uw persoonlijke ge­gevens te verzoeken; (iv) beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken; (v) overdraagbaarheid van gegevens te verzoeken; en/of (vi) bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoon­lijke gegevens.
 
Houd er a.u.b. rekening mee dat de hierboven genoemde rechten beperkt kunnen zijn door lokale wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Hieronder vindt u meer informatie over uw rechten voor zover de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is:
 
  • het recht om toegang tot uw persoonlijke gegevens te vragen: u kunt het recht heb­ben om van ons een bevestiging te krijgen over de persoonlijke gegevens die in verband met u al dan niet zijn verwerkt, en, als dat het geval is, om toegang tot die persoonlijke gegevens te vragen. De toegangsinformatie omvat – onder meer – de doelstellingen van het verwerken, de desbetreffende categorieën persoonlijke gegevens, en de ontvangers of categorieën ontvangers met wie de persoonlijke gegevens zijn gedeeld resp. zul­len worden gedeeld. Dit is echter geen absoluut recht en de belangen van andere personen kunnen uw toegangsrecht beperken.
U kunt het recht hebben om kosteloos een kopie te krijgen van de persoonlijke gegevens die verwerkt worden. Voor verder door u aangevraagde kopieën kunnen wij een redelijk tarief in rekening brengen, dat gebaseerd is op administratieve kosten.
  • Recht om rectificatie te verzoeken: u kunt het recht hebben om van ons de rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens die u betreffen te verkrijgen. Al naar gelang de doel­einden van het verwerken kunt u het recht hebben om onvolledige persoonlijke gegevens aan te vullen, met inbegrip van het indienen van een aanvullende verklaring.
  • Recht om verwijdering te verzoeken (recht om vergeten te worden): onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om van ons de verwijdering van persoonlijke gege­vens in verband met u te verkrijgen en wij kunnen verplicht zijn om zulke persoonlijke gegevens te verwijderen.
  • Recht om beperking van de verwerking te verzoeken: onder bepaalde omstandighe­den kunt u het recht hebben om van ons het beperken van het verwerken uw persoonlijke gegevens te verkrijgen. In dat geval zullen de desbetreffende gegevens worden gemar­keerd en mogen ze door ons alleen voor bepaalde doeleinden worden verwerkt. As de Kao Company uw persoonlijke gegevens met name verwerkt en gebruikt voor doeleinden in verband met het uitvoeren van de contractuele rekruteringsrelatie met u, dan zal de Kao Company in principe een legitiem belang bij het verwerken hebben dat uw verzoek tot beperking te boven zal gaan, tenzij dat verzoek om beperking te maken heeft met marke­tingactiviteiten.
  •    Recht om overdraagbaarheid van gegevens te verzoeken: onder bepaalde omstandig­heden kunt u het recht hebben om de persoonlijke gegevens die u betreffen, die u ons heeft verschaft, te ontvangen en wel in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machi­naal leesbaar formaat en u kunt het recht hebben om die gegevens door te geven aan een andere entiteit zonder verhindering door ons.
  • Recht om bezwaar te maken:
 
Neem om uw rechten uit te oefenen a.u.b. contact met ons op zoals omschreven in sectie 7 hieronder. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit gegevensbescherming..
 
 
6.      Cookies en andere volgtechnologieën
 
Deze Website maakt gebruik van Cookies en andere volgtechnologieën. Raadpleeg a.u.b. ons Cookie-beleid als u meer wilt weten https://www.goldwell.be/cookiebeleid/
 
 
7.      Vragen en contactinformatie
 
Als u een vraag heeft over de Website of Privacy Policy neem dan a.u.b. contact met ons op via het
contactformulier op onze website.

U kunt ons ook telefonisch bereiken via: +31 (0)85 486 44 00 of per e-mail via info.nl@kao.com. Het postadres voor Goldwell is:

KAO NETHERLANDS B.V., A KAO GROUP COMPANY

Berkenweg 7

3818 LA Amersfoort

Nederland
 
 
8.      Veranderingen in het Privacybeleid
Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd actualiseren naar aanleiding van gewijzigde wettelijke, regelgevende of operationele vereisten. Wij zullen u over zulke veranderingen informeren, waaronder wanneer zij in werking treden, door het updaten van de hiervoor weergegeven "Laatste Herziening" datum of op andere wijze zoals vereist op basis van toepasselijke wetgeving. Uw voortgezet gebruik van onze Website na iedere gereali­seerde update zal inhouden dat u de veranderingen accepteert. Als u updates van het Privacybeleid niet accepteert, zou u moeten stoppen met het gebruik van onze Website.

U hebt zich met succes uit het meetproces van Google Analytics teruggetrokken.

GEBRUIK VAN COOKIES

We hebben uw toestemming nodig voor het gebruik van cookies voordat u deze website kunt bezoeken. Ik ga akkoord met het gebruik van cookies.

Als u meer wilt weten over de cookies die deze website gebruikt of over cookies in het algemeen, klik dan hier.

COOKIES

HET SPIJT ONS DAT U BESLOOT OM GEEN COOKIES TE GEBRUIKEN.

Helaas, onze website werkt niet optimal zonder het gebruik van cookies. Daarom kunt u goldwell.com niet bezoeken.

Als u nu van mening wilt veranderen en het gebruik van cookies wilt toestaan, klik dan hier.

COOKIE POLICY

WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een klein tekstbestand dat een webprotal installeert op uw computer, tablet of smartphone wanneer u het portaal bezoek. Cookies kunnen ons op vele manieren helpen, ze maken het bijvoorbeeld het portaal mogelijk om bepaalde invoer en instellingen (bijv. inloginformatie, taal, lettergrootte en andere weergavevoorkeuren) voor een specifieke periode te onthouden, zodat u deze informatie niet telkens u het portaal bezoekt en er doorheen navigeert moet invoeren. Bijvoorbeeld, door ons toe te staan een website aan te passen om beter aan uw interesses te voldoen of door uw wachtwoord op te slaan, zodat u deze niet telkens hoeft in te voeren. Als u doorgaat naar een webpagina die ingesloten inhoud bevat, ontvangt u mogelijk cookies van deze websites. We hebben geen controle over de instelling van deze cookies en raden daarom aan dat u de websites van derden raadpleegt voor meer informatie over hun cookies en hoe u deze kunt beheren. Als u geen cookies wilt ontvangen, moet u uw internetbrowser configureren om alle cookies van de harde schijf van uw computer te wissen, alle cookies blokkeren of een waarschuwing ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen. 


HOE WIJ COOKIES GEBRUIKEN EN VOOR WELK DOEL:

Hier is een lijst met de cookies die wij gebruiken en waarvoor wij ze gebruiken.

 

Cookies gehost door Kao

Deze cookies worden gebruikt om het lettertype van Goldwell te  beschermen tegen het gebruik door andere websites: Cookie Acceptance, Typo3: fe_typo_user, gldwsec

 

Cookies gehost door derden

Wanneer u onze website bezoekt, kunt u een aantal cookies opmerken die geen verbandhouden met Goldwell. Als u doorgaat naar een webpagina die ingesloten inhoud bevat, ontvangt u mogelijk cookies van deze websites. Wij controleren de instellingen van deze cookies niet, dus raden we aan dat u de websites van derden  raadpleegt voor meer informatie over hun cookies en hoe u deze kunt beheren.

 

Google

Google gebruikt cookies om gebruikers en gebeurtenissen op de website te onderscheiden. Google Analytics houdt unieke bezoekers bij. Opgeslagen in deze cookie is een uniek bezoekers-ID, de datum en tijd van hun eerste bezoek, het tijdstip waarop hun huidig bezoek is begonnen en het totale aantal bezoeken dat ze hebben uitgevoerd. Google gebruikt cookies om te bepalen of een bezoek is verlopen en hoe ver het bezoek is geweest. De gegevens worden gebruikt om de gebruikersinteractie op de website te analyseren. De gevolgde gegevens zijn anoniem. Het gebruikt de gegevens ook om conversies te meten en het helpt ons om de website te verbeteren.

 
 

Advertisement

(AddThis, Bidswitch, AdRoll, Taboola, Rubicon Project, Pubmatic, AdTech, Advertising.com) 

Cookies van deze derden worden gebruikt voor het meten van de conversie  op onze aanwezigheid op het web. Deze anonieme informatie wordt gebruikt om de waarde van een advertentiepartner te bepalen en deze te regelen.

Deze cookie verzamelt anonieme gegevens over de gebruikersbezoeken aan de site, zoals, bijvoorbeeld, het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die aan de website is besteed, geografische locatie en welke pagina’s geladen werden, met het doel om gerichte advertenties weer te geven.

Op basis van de Cookies kan worden vastgesteld welke Banners u op de
website van de adverteerder heeft bezocht, wij gebruiken de informaties
om onze advertenties te verbeteren.

 

Instagram

Deze cookies worden door Instagram gebruikt zodra de Instagram-plug-in op onze website is geactiveerd. Voor meer informatie over dit type, gebruik en doel van deze cookies, klik op de volgende link: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/#

 

Pinterest

Deze cookies worden gebruikt door Pinterest zodra de Pinterest-plug-in op onze website is geactiveerd. Voor meer informatie over dit type, gebruik en doel van deze cookies, klik op de volgende link: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

 

Youtube

Deze cookies worden gebruikt door YouTube en/of Google van zodra een video werd geïntegreerd op een site en/of gespeeld werd. Voor meer informatie over dit type, gebruik en doel van deze cookies, klik op de volgende link: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 

Facebook

Deze cookies worden gebruikt door Facebook zodra de Facebook-plug-in op onze website is geactiveerd. Voor meer informatie over dit type, gebruik en doel van deze cookies, klik op de volgende link: https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

Twitter

Deze cookies worden gebruikt door Twitter zodra de Twitter-plug-in op onze website is geactiveerd. Voor meer informatie over dit type, gebruik en doel van deze cookies, klik op de volgende link: twitter.com/privacy


COOKIES CONTROLEREN

U kunt deze cookies willekeuring beheren en/of verwijderen. U kunt alle cookies verwijderen die op uw computer zijn opgeslagen en u kunt de meeste browsers zo instellen dat het archiveren van cookies in de eerste plaats word voorkomen.

Als u dit echter doet, moet u mogelijk sommige instellingen handmatig aanpassen telkens dat u een bezoek brengt en leeft met de aantasting van sommige functies.

 

GEBRUIK VAN COOKIES

We hebben uw toestemming nodig voor het gebruik van cookies voordat u deze website kunt bezoeken. Ik ga akkoord met het gebruik van cookies.

Page Top