ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

voor de verkoop van producten van Kao Netherlands B.V.

 
I. Algemene informatie

1. Onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle door ons geleverde producten, met inbegrip van alle verbruiksgoederen, wederverkoopgoederen, meubilair, accessoires, enz. Wij erkennen geen voorwaarden van de klant die afwijken van of in tegenspraak zijn met onze algemene verkoopvoorwaarden, tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk met hun geldigheid hebben ingestemd. Onze verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing als we zonder voorbehoud leveren in de wetenschap dat de voorwaarden van de klant afwijken van of in strijd zijn met onze verkoopvoorwaarden.

2. Mondelinge nevenafspraken zijn niet geldig. Om geldig te zijn, moeten nevenovereenkomsten en contractuele verklaringen vooraf schriftelijk worden opgesteld en juridisch bindend worden ondertekend door beide partijen door een persoon die bevoegd is hen te vertegenwoordigen. Dit geldt ook voor de annulering van het schriftelijkheidsvereiste.

3. Bestellingen en wijzigingen daarvan moeten schriftelijk worden gedaan.

4. Als onze schriftelijke orderbevestiging niet wordt beantwoord, wordt de order geacht wettelijk bindend.


II. Verkoopvoorwaarden

1. Wij leveren uitsluitend aan professionele kapsalons en kappersgroothandels. De klant is geen consument.

2. Bij uw bestelling verplicht u zich om alle door ons geleverde producten uitsluitend in het kader van uw eigen beroepsuitoefening te verwerken en uitsluitend in het kader van uw beroepsuitoefening aan eindverbruikers te leveren en alleen als deze producten verhandelbaar zijn.

3. Producten die door hun samenstelling of gebruiksaanwijzing niet verhandelbaar zijn voor gebruik door eindverbruikers, mogen om redenen van toepassingsveiligheid niet aan eindverbruikers worden geleverd.


III. Prijzen

1. Onze factuurprijzen zijn nettoprijzen gebaseerd op de prijslijst die geldig is op het moment dat de dienst wordt verleend en gelden af leveringsmagazijn vermeerderd met de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde die geldig is op het moment dat de dienst wordt verleend.

2. Er is geen verplichting ten aanzien van de prijzen die in eerdere bestellingen zijn overeengekomen.


IV. Levering en levertijden

De wijze van verzending wordt door ons bepaald. De minimale netto factuurwaarde voor de verzending van goederen is € 50,00 per bestelling. Voor online shopbestellingen met creditcardbetaling is de minimale netto factuurwaarde € 100,00 per bestelling. Levering is gratis binnen de Bondsrepubliek Duitsland. Rembourskosten zijn voor rekening van de klant. In het geval van weigering van levering onder rembours of een mislukte levering, voor zover dit de verantwoordelijkheid van de klant is, zijn de bijbehorende kosten voor rekening van de klant.

1. Wij streven ernaar de overeengekomen leveringstermijnen na te leven, maar kunnen dit niet garanderen. Levering geschiedt altijd onder voorbehoud van eigen bevoorrading. Wij zullen de koper onmiddellijk op de hoogte stellen indien wij niet door onze eigen leveranciers worden bevoorraad. Kao Netherlands B.V. neemt geen enkel inkooprisico op zich.

2. De contractueel overeengekomen leveringstermijn wordt op gepaste wijze verlengd in geval van onvoorziene obstakels die buiten onze macht liggen. Hieronder vallen ook obstakels zoals stakingen en uitsluitingen, bedrijfsstoringen, vertragingen in de productie van de leverancier en dergelijke.

3. Als we in gebreke blijven met de levering, moet de klant ons een redelijke uiterste termijn stellen. Als we niet hebben geleverd bij het verstrijken van deze respijtperiode, heeft de klant het recht om zich terug te trekken uit de overeenkomst. Het stellen van een respijttermijn en de annulering moeten schriftelijk worden verklaard.

4. Andere aanspraken op grond van vertraging, in het bijzonder aanspraken op schadevergoeding, zijn uitgesloten


V. Betalingsvoorwaarden en verkorting van de opzegtermijn SEPA, toestemming voor kredietcontrole:

1. Alle factuurbedragen zijn netto betaalbaar binnen 30 dagen. Bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum geven we 2% korting of 3% korting bij automatische incasso. Anders gelden de betalingsvoorwaarden die op de factuur vermeld staan.

2. Verkorting van de opzegtermijn in de SEPA procedure: Als Kao Netherlands B.V. de verschuldigde betaling uitvoert door middel van SEPA automatische incasso, gaat de koper akkoord met een verkorting van de opzegtermijn (prenotification) van 14 dagen naar 5 dagen. Kao Netherlands B.V. stuurt uiterlijk vijf (5) bankwerkdagen voor de vervaldatum een vooraankondiging met het specifieke bedrag en de datum op de betreffende factuur.

3. Bepalend voor de verrekening van de korting is de ontvangst van het factuurbedrag op onze rekening.

4. Indien de prijs door de fabrikant of een prijsbepalende factor zoals lonen/energie, verpakkingsmateriaal of transportkosten/hulp-, bedrijfs- of grondstoffen tot aan de leverdatum verandert, zijn wij gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

5. Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn wij gerechtigd vanaf de datum van de aanmaning een vertragingsrente van 5% boven de basisrentevoet van de ECB in rekening te brengen.

6. Cheques en wissels worden alleen geaccepteerd op rekening van de prestatie.

7. Alle betalingen dienen uitsluitend in EURO te worden verricht op een van de rekeningen die op onze facturen vermeld staan. Voor betalingen van welke aard ook, geldt als dag van uitvoering de dag waarop wij over het bedrag kunnen beschikken.

8. Indien termijnbetalingen zijn overeengekomen en de klant ten minste twee opeenvolgende termijnen geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft, wordt de gehele resterende schuld onmiddellijk opeisbaar.

9. Inkomende betalingen worden altijd eerst geboekt op de oudste schuld op de kalender. Dit geldt ook als de klant een andere boeking heeft voorzien, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door ons is gegarandeerd.

10. de klant heeft alleen het recht om betalingen te verrekenen, in te houden of te verminderen, zelfs als er klachten of tegenvorderingen worden ingediend, als de tegenvorderingen door ons zijn erkend, wettelijk zijn vastgesteld of onbetwist zijn.

11. Wij hebben het recht om alle vorderingen waartoe wij jegens de klant gerechtigd zijn, te verrekenen met alle vorderingen die de klant jegens ons heeft.

12. gegevens kunnen worden uitgewisseld met onderstaande kredietbureaus ten behoeve van kredietcontroles. Bij het bestellen van producten behoudt Kao Netherlands B.V. zich het recht voor om kredietwaardigheidsinformatie te verkrijgen van de hieronder vermelde bedrijven op basis van wiskundige en statistische procedures voor elk orderproces. De klant kan informatie inwinnen over zijn betalingsgedrag en kredietwaardigheid bij de onderstaande bedrijven. Kao Netherlands B.V. heeft hier zelf geen gedetailleerde informatie over. De koper wordt uitdrukkelijk geïnformeerd over het verzamelen van gegevens ten behoeve van een kredietcontrole. Het verder bestellen van producten bij Kao Netherlands B.V. vereist toestemming voor het verzamelen en gebruiken van gegevens ten behoeve van kredietcontroles.
De klant doet afstand van het recht op afzonderlijke kennisgeving van de bovengenoemde bedrijven in het geval van gegevensoverdracht.

Dit kunnen de volgende kredietbureaus zijn:

• CRIF Bürgel GmbH, Leopoldstraße 244,
D-80807 München, Tel.: +49 (0)40 89803-0, Fax: -777/ 778
• Verband der Vereine Creditreform e.V., Hammfelddamm 13,
D-41460 Neuss, Tel.: +49 (0)2131-109-0, Fax: -8000
• SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden

(Informatie over de over u opgeslagen gegevens kunt u opvragen bij SCHUFA Holding AG, Verbraucherservice, Postfach 5640, 30056 Hannover)
In speciale gevallen, op voorwaarde dat de klant toestemming heeft gegeven voor de identiteits- en kredietcontrole voor alle aankopen bij Kao Netherlands B.V. totdat deze toestemming wordt ingetrokken, is het mogelijk om deze toestemming te allen tijde schriftelijk aan Kao Netherlands B.V. te herroepen.


VI. Aansprakelijkheid voor gebreken, verjaringstermijn

1. Gebreken dienen direct na aflevering van de goederen te worden gemeld. De koper is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na aflevering te inspecteren en eventuele gebreken onverwijld (uiterlijk de tweede werkdag na aflevering) schriftelijk aan Kao Netherlands B.V. te melden. Verborgen gebreken dienen direct na ontdekking te worden gemeld. Gebreken die te laat worden gemeld, d.w.z. in strijd met bovenstaande verplichting, worden door Kao Netherlands B.V. niet in aanmerking genomen en zijn uitgesloten van garantie. Klachten worden door ons alleen als zodanig erkend indien deze schriftelijk zijn ingediend. Klachten ingediend bij vertegenwoordigers of transporteurs of andere derden zijn geen klachten in de juiste vorm en tijd.

2. Het retourneren van goederen aan Kao Netherlands B.V. in het geval van een defect kan alleen plaatsvinden met onze voorafgaande toestemming. Retourzendingen zonder onze voorafgaande toestemming hoeven niet door ons te worden geaccepteerd. In dit geval draagt de klant de kosten van de retourzending.

3. In het geval dat een rectificatie of vervangende levering wordt uitgevoerd op basis van een gerechtvaardigde kennisgeving van gebreken, zijn de bepalingen over de leveringstermijn dienovereenkomstig van toepassing.

4. Het bestaan van een gebrek dat als zodanig is vastgesteld en door een terechte klacht is gemeld, geeft aanleiding tot de volgende rechten van de klant:

a. In geval van gebrekkigheid heeft de klant in eerste instantie het recht om nakoming achteraf van ons te eisen.
Kao Netherlands B.V. heeft het recht om naar eigen keuze te kiezen tussen het vervangen van de zaak of het herstellen van het gebrek.

b. Daarnaast heeft Kao Netherlands B.V. het recht om, indien een poging tot nakoming mislukt, een nieuwe nakoming uit te voeren, wederom naar eigen keuze. Alleen als ook de herhaalde nakoming mislukt, heeft de koper het recht om de overeenkomst te ontbinden of de koopprijs te verminderen.

5. De besteller kan alleen schadevergoeding of vergoeding van vergeefse kosten eisen in geval van grove nalatigheid of opzettelijke schending van de verplichting tot levering van goederen zonder gebreken. Hij moet de reden en het bedrag van de geleden schade bewijzen. Hetzelfde geldt voor vergeefse kosten.

6. De garantietermijn bedraagt een jaar, te rekenen vanaf de levering van de goederen. Claims voor schade door de koper als gevolg van een defect verjaren één jaar na levering van de goederen. Dit is niet van toepassing indien Kao Netherlands B.V. met grove nalatigheid heeft gehandeld of in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid van de koper.


VII. Aansprakelijkheid voor plichtsverzuim door Kao Netherlands B.V. in andere opzichten

Onverminderd de garantiebepalingen en andere bijzondere bepalingen in deze algemene voorwaarden, geldt het volgende in het geval van plichtsverzuim door Kao Netherlands B.V:

1. De koper dient Kao Netherlands B.V. een redelijke termijn te gunnen voor nakoming achteraf om de plichtsverzuim te herstellen, welke termijn niet korter mag zijn dan drie weken.
2. De koper kan zich pas terugtrekken uit de overeenkomst en/of schadevergoeding eisen nadat de termijn voor nakoming zonder succes is verstreken.
3. Kao Netherlands B.V. is aansprakelijk voor schade - ongeacht de rechtsgrond - in geval van opzet en grove nalatigheid. In het geval van eenvoudige nalatigheid is Kao Netherlands B.V. alleen aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid en voor schade als gevolg van het schenden van een essentiële contractuele verplichting. In het laatste geval is de aansprakelijkheid van Kao Netherlands B.V. beperkt tot vergoeding van directe schade.
4. ndien de koper alleen of in overwegende mate verantwoordelijk is voor omstandigheden die hem het recht zouden geven om zich terug te trekken uit de overeenkomst, of indien de omstandigheid die hem het recht zou geven om zich terug te trekken uit de overeenkomst zich voordeed tijdens het verzuim van de koper om de overeenkomst te accepteren, is terugtrekking uit de overeenkomst uitgesloten.
5. Indien de klant de bestelde producten en diensten niet in ontvangst neemt of zich zonder gerechtvaardigde reden uit het contract wil terugtrekken, hebben wij het recht om ons uit het contract terug te trekken of schadevergoeding te eisen wegens niet-nakoming in plaats van nakoming van het contract.


VIII. Eigendomsvoorbehoud

1. De door ons geleverde goederen blijven ons eigendom totdat al onze huidige vorderingen op de klant en alle toekomstige vorderingen, voor zover deze verband houden met de geleverde goederen, zijn voldaan. Het eigendomsvoorbehoud heeft uitdrukkelijk betrekking op alle door ons geleverde producten, zoals hierboven gedefinieerd onder I.1

2. Overdracht tot zekerheid of enige andere vervreemding van de goederen voorafgaand aan volledige betaling is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Kao Netherlands B.V..

3. Goederen bestemd voor wederverkoop mogen door de koper worden doorverkocht in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. Hij draagt hierbij echter aan ons alle vorderingen over die voortvloeien uit deze doorverkoop, ongeacht of de voorbehouden goederen zonder of na bewerking zijn doorverkocht.

4. Indien de waarde van de onder dit artikel VIII. overeengekomen zekerheid onze vorderingen op de klant met meer dan 20% overstijgt, zullen wij op verzoek van de klant zekerheden naar onze keuze in overeenkomstige omvang vrijgeven


IX. Inning

Onze vertegenwoordiger is alleen gemachtigd om betalingen te innen op vertoon van een schriftelijke volmacht.


X. Vertrouwelijkheid

De klant is verplicht om alle bedrijfsspecifieke informatie over Kao Netherlands B.V. strikt vertrouwelijk te houden. Deze kennis mag alleen met onze uitdrukkelijke toestemming aan derden bekend worden gemaakt. De geheimhoudingsplicht geldt ook na uitvoering van een contract. Deze vervalt indien en voor zover de bedrijfsspecifieke informatie die aan de koper bekend is gemaakt, algemeen bekend is geworden.


XI. Plaats van nakoming

De plaats van nakoming is Amersfoort. Voor vorderingen tegen geregistreerde handelaren zijn de rechtbanken van Amsterdam bevoegd. Onze contractuele relaties met de klant zijn onderworpen aan het Nederlands recht. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is uitgesloten.


XII. Bindende aard van de bepalingen van de AV

Als een van de bovenstaande voorwaarden ongeldig is of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige voorwaarden. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling die overeenkomt met de ongeldige bepaling.


Einde van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

U hebt zich met succes uit het meetproces van Google Analytics teruggetrokken.
Page Top