ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 

VOOR DE VERKOOP VAN PRODUCTEN VAN KAO BELGIUM N.V.  

 
I. Algemeen
 

1. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle door ons geleverde producten, met inbegrip van alle verbruiksgoederen, wederverkoopgoederen, meubilair, accessoires, enz. Wij erkennen geen voorwaarden van de klant die afwijken van of in tegenspraak zijn met onze algemene verkoopvoorwaarden, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk met hun geldigheid hebben ingestemd. Onze verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing als we zonder voorbehoud leveren in de wetenschap dat de voorwaarden van de klant afwijken van of in strijd zijn met onze verkoopvoorwaarden. 

2. Mondelinge nevenafspraken zijn niet geldig. Om geldig te zijn, moeten nevenafspraken en contractuele verklaringen vooraf schriftelijk worden vastgelegd en juridisch bindend worden ondertekend door beide partijen door een persoon die bevoegd is hen te vertegenwoordigen. Dit geldt ook voor de annulering van de schriftelijke vormvereiste. 

3. Bestellingen en wijzigingen daarvan moeten schriftelijk worden vastgelegd. Als onze schriftelijke orderbevestiging niet wordt ontvangen, wordt de order geacht wettelijk bindend te zijn. 

II. Verkoopvoorwaarden
 

1. Wij leveren uitsluitend aan professionele kapsalons en kappersgroothandels. De klant is geen consument. 

2. Bij uw bestelling verplicht u zich om alle door ons geleverde producten alleen in het kader van uw eigen beroepsuitoefening te verwerken en alleen in het kader van hun beroepsuitoefening aan eindverbruikers te leveren en alleen als deze producten verkoopbaar zijn. 

3. Producten die door hun samenstelling of gebruiksaanwijzing niet verhandelbaar zijn voor gebruik door eindverbruikers, mogen om redenen van toepassingsveiligheid niet aan eindverbruikers worden geleverd. 


III. Prijzen 

1. Onze factuurprijzen zijn nettoprijzen op basis van de op het moment van uitvoering geldende prijslijst en gelden af magazijn vermeerderd met de op het moment van uitvoering geldende wettelijke omzetbelasting. 

2. Er is geen verplichting ten aanzien van de in eerdere bestellingen overeengekomen prijzen. 


IV. Levering en levertijden 

De wijze van verzending wordt door ons bepaald. De minimale netto factuurwaarde voor de verzending van goederen is € 50,00 per bestelling. Voor online shopbestellingen met creditcardbetaling is de minimale netto factuurwaarde € 100,00 per bestelling. De levering is gratis binnen de Bondsrepubliek Duitsland. Rembourskosten zijn voor rekening van de klant. In het geval van weigering van levering onder rembours of een mislukte levering, voor zover dit de verantwoordelijkheid van de klant is, zijn de bijbehorende kosten voor rekening van de klant. 

1. Wij streven ernaar de overeengekomen leveringstermijnen na te leven, maar kunnen dit niet garanderen. Levering geschiedt altijd onder voorbehoud van eigen bevoorrading. Wij zullen de afnemer onmiddellijk informeren indien wij niet door onze eigen leveranciers worden bevoorraad. Er wordt geen aankooprisico gedragen door Kao Belgium N.V.. Voor zover wettelijk is toegestaan, is Kao Belgium N.V. niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen in de levering die te wijten zijn aan vertragingen of tekortkomingen in de levering door zijn eigen leveranciers. 

2. De contractueel overeengekomen leveringstermijn zal op gepaste wijze worden verlengd in geval van onvoorziene obstakels die buiten onze controle liggen. Hieronder vallen ook obstakels zoals stakingen en uitsluitingen, bedrijfsstoringen, vertragingen in de productie van de leverancier en dergelijke. 

3. Als we in gebreke blijven met de levering, moet de klant ons een redelijke uiterste termijn stellen. Als we niet hebben geleverd bij het verstrijken van deze respijtperiode, heeft de klant het recht om zich terug te trekken uit het contract. Het stellen van een respijttermijn en de annulering moeten schriftelijk worden verklaard. 

4. Andere aanspraken op grond van vertraging, in het bijzonder aanspraken op schadevergoeding, zijn uitgesloten. 


V. Betalingsvoorwaarden en verkorting van de opzegtermijn SEPA, toestemming voor kredietcontrole: 

1. Alle factuurbedragen zijn netto betaalbaar binnen 30 dagen. Bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum geven we 2% korting of 3% korting bij automatische incasso. Anders gelden de betalingsvoorwaarden die op de factuur vermeld staan. 

2. Verkorting van de opzegtermijn in de SEPA-procedure: Indien Kao Belgium N.V. de verschuldigde betaling uitvoert via SEPA domiciliëring, gaat de koper akkoord met een verkorting van de opzegtermijn (prenotification) van 14 dagen naar 5 dagen. Kao Belgium N.V. zal uiterlijk vijf (5) bankwerkdagen voor de respectieve vervaldag een prenotification sturen met het specifieke bedrag en de datum op de respectieve factuur. 

3. De beslissende datum voor de aftrek van de korting is de ontvangst van het factuurbedrag op onze rekening. 

4. Indien de prijs door de fabrikant of een prijsbepalende factor zoals lonen/energie, verpakkingsmateriaal of transportkosten/hulp-, bedrijfs- of grondstofkosten tot aan de leverdatum verandert, zijn wij gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

5. Als een prijsverhoging meer dan tien procent (10%) van de oorspronkelijke prijs bedraagt, heeft de klant het recht om van het contract af te zien. Als de betalingstermijn wordt overschreden, hebben wij het recht om 5% achterstalligheidsrente boven de basisrentevoet van de ECB in rekening te brengen vanaf de datum van de herinnering. 

6. Cheques en wissels worden alleen geaccepteerd op rekening van de prestatie. 

7. Alle betalingen dienen uitsluitend in EURO op een van de op onze facturen vermelde rekeningen te worden overgemaakt. Voor betalingen van welke aard dan ook geldt als dag van nakoming de dag waarop wij over het bedrag kunnen beschikken. 

8. Indien termijnbetalingen zijn overeengekomen en de klant ten minste twee opeenvolgende termijnen geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft, wordt de gehele resterende schuld onmiddellijk opeisbaar. 

9. Inkomende betalingen worden altijd eerst geboekt op de oudste schuld op de kalender. Dit geldt ook als de klant een andere boeking heeft voorzien, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door ons is gegarandeerd. 

10. De klant heeft alleen het recht om betalingen te verrekenen, in te houden of te verminderen, zelfs als er klachten of tegenvorderingen worden ingediend, als de tegenvorderingen door ons zijn erkend, wettelijk zijn vastgesteld of onbetwist zijn. 

11. Wij hebben het recht om alle vorderingen waartoe wij jegens de klant gerechtigd zijn, te verrekenen met alle vorderingen die de klant jegens ons heeft. 

12. gegevens kunnen worden uitgewisseld met de hieronder vermelde kredietagentschappen ten behoeve van kredietbeoordeling. Bij het bestellen van producten behoudt Kao Belgium N.V. zich het recht voor om kredietwaardigheidsinformatie te verkrijgen van de hieronder vermelde bedrijven op basis van wiskundige en statistische procedures voor elk bestelproces. De klant kan informatie verkrijgen over zijn betalingsgedrag en kredietwaardigheid van de hieronder vermelde bedrijven. Kao Belgium N.V. heeft hier zelf geen gedetailleerde informatie over. De koper wordt uitdrukkelijk geïnformeerd over het verzamelen van gegevens met het oog op een kredietcontrole. Het verder bestellen van producten bij Kao Belgium N.V. vereist toestemming voor het verzamelen en gebruiken van gegevens ten behoeve van kredietcontroles. De koper doet afstand van het recht op afzonderlijke kennisgeving van de voornoemde bedrijven in geval van gegevensoverdracht 

Dit kunnen de volgende kredietbureaus zijn:  : 

• CRIF Bürgel GmbH, Leopoldstraße 244,
D-80807 München, Tel.: +49 (0)40 89803-0, Fax: -777/ 778
• Verband der Vereine Creditreform e.V., Hammfelddamm 13,
D-41460 Neuss, Tel.: +49 (0)2131-109-0, Fax: -8000
• SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden

(Informatie over de over u opgeslagen gegevens kunt u opvragen bij SCHUFA Holding AG, Verbraucherservice, Postfach 5640, 30056 Hannover) In speciale gevallen, op voorwaarde dat de klant toestemming heeft gegeven voor de identiteits- en kredietcontrole voor alle aankopen bij Kao Belgium N.V. totdat deze toestemming wordt ingetrokken, is het mogelijk om deze toestemming te allen tijde schriftelijk aan Kao Belgium N.V. te herroepen.   

VI. Aansprakelijkheid voor gebreken, verjaringstermijn 

1. Gebreken dienen binnen 14 dagen na levering van de goederen gemeld te worden. De koper is verplicht om de geleverde goederen binnen 14 dagen na levering te inspecteren en om Kao Belgium N.V. binnen 14 dagen na levering schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele gebreken. Verborgen gebreken dienen binnen 14 dagen na ontdekking te worden gemeld. Gebreken die te laat worden gemeld, d.w.z. in strijd met bovenstaande verplichting, worden door Kao Belgium N.V. niet in behandeling genomen en zijn uitgesloten van garantie. Klachten worden door ons alleen als zodanig erkend indien deze schriftelijk zijn ingediend. Klachten ingediend bij vertegenwoordigers of vervoerders of andere derden vormen geen klachten in de juiste vorm en tijd. 

2. Het terugzenden van de goederen naar Kao Belgium N.V. in geval van een defect kan enkel gebeuren met onze voorafgaande toestemming. Retourzendingen zonder onze voorafgaande toestemming hoeven door ons niet aanvaard te worden. In dit geval draagt de klant de kosten van de retourzending. 

3. in het geval dat een rectificatie of vervangende levering plaatsvindt op basis van een gerechtvaardigde klacht, zijn de bepalingen over de leveringstermijn van overeenkomstige toepassing. 

4. Het bestaan van een gebrek dat als zodanig is vastgesteld en door een terechte klacht is gemeld, geeft aanleiding tot de volgende rechten van de klant: 

a. In geval van gebrekkigheid heeft de Koper in eerste instantie het recht om nakoming achteraf van ons te eisen. Kao Belgium N.V. heeft het recht om naar eigen goeddunken te kiezen of het artikel wordt vervangen of het gebrek wordt hersteld. 

b. Daarnaast heeft Kao Belgium N.V. het recht om, indien een poging tot nakoming mislukt, een nieuwe nakoming uit te voeren, wederom naar eigen keuze. Enkel indien de herhaalde nakoming eveneens mislukt, heeft de koper het recht om zich terug te trekken uit de overeenkomst of om de aankoopprijs te verminderen. 

5. De besteller kan alleen schadevergoeding of vergoeding van vergeefse kosten eisen in geval van grove nalatigheid of opzettelijke schending van de verplichting tot levering van goederen zonder gebreken. Hij moet de reden en het bedrag van de geleden schade bewijzen. Hetzelfde geldt voor vergeefse kosten. 

6. De garantietermijn bedraagt een jaar, te rekenen vanaf de levering van de goederen. Claims voor schade door de koper als gevolg van een defect vervallen één jaar na levering van de goederen. Dit is niet van toepassing indien Kao Belgium N.V. frauduleus heeft gehandeld, met opzet of grove nalatigheid, of in het geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid van de koper. 

VII.  Aansprakelijkheid voor plichtsverzuim door Kao Belgium N.V. in andere opzichten

Niettegenstaande de bepalingen van de garantie en andere bijzondere bepalingen in deze algemene voorwaarden, geldt het volgende in het geval van een plichtsverzuim door Kao Belgium N.V:

1. De koper moet Kao Belgium N.V. een redelijke termijn gunnen om de plichtsverzuim te herstellen.
2. termijn voor latere nakoming, die niet korter mag zijn dan drie weken.
3. Kao Belgium N.V. is aansprakelijk voor schade - ongeacht de rechtsgrond - voor zover de wet dit toestaat, in het geval van kwaad opzet, opzet en grove nalatigheid. In het geval van eenvoudige nalatigheid is Kao Belgium N.V. alleen aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid en voor schade als gevolg van het schenden van een essentiële contractuele verplichting. In het laatste geval is de aansprakelijkheid van Kao Belgium N.V. beperkt tot vergoeding van voorzienbare, typisch optredende schade.

4. Indien de koper alleen of in hoofdzaak verantwoordelijk is voor omstandigheden die hem recht zouden geven op annulering krachtens dit artikel VII, of indien de klant zonder goede reden weigert de goederen in ontvangst te nemen bij levering, is annulering uitgesloten.

5. Als de klant de bestelde producten en diensten niet in ontvangst neemt of zich zonder gegronde reden uit het contract wil terugtrekken, hebben wij het recht om ons terug te trekken uit het contract of schadevergoeding te eisen wegens niet-nakoming in plaats van nakoming van het contract.

VIII.  Eigendomsvoorbehoud

1. De door ons geleverde goederen blijven ons eigendom totdat al onze huidige vorderingen op de klant en alle toekomstige vorderingen, voor zover deze verband houden met de geleverde goederen, zijn voldaan. Het eigendomsvoorbehoud heeft uitdrukkelijk betrekking op alle door ons geleverde producten, zoals hierboven gedefinieerd onder I.1.
2. Overdracht tot zekerheid of enige andere vervreemding van de goederen voorafgaand aan volledige betaling is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Kao Belgium N.V..
3. Goederen die bestemd zijn voor wederverkoop mogen door de koper worden doorverkocht in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. Hij draagt hierbij echter aan ons alle vorderingen over die voortvloeien uit deze doorverkoop, ongeacht of de voorbehouden goederen zonder of na verwerking zijn doorverkocht.
4. Indien de waarde van de onder dit artikel VIII. overeengekomen zekerheid onze vorderingen op de klant met meer dan 20% overstijgt, zullen wij op verzoek van de klant zekerheden naar onze keuze in overeenkomstige omvang vrijgeven.

 IX. Inning
 

Onze vertegenwoordiger is alleen gemachtigd om betalingen te innen op vertoon van een schriftelijke volmacht. 

X. Vertrouwelijkheid
 

De koper is verplicht om alle bedrijfsspecifieke kennis over Kao Belgium N.V. strikt vertrouwelijk te houden. Deze kennis mag alleen met onze uitdrukkelijke toestemming aan derden worden doorgegeven. De geheimhoudingsplicht geldt ook na de uitvoering van een contract. Deze vervalt indien en voor zover de bedrijfsspecifieke informatie die aan de koper bekend is gemaakt, algemeen bekend is geworden. 


XI. Plaats van nakoming 

De plaats van nakoming en jurisdictie is België. De exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken in België wordt overeengekomen voor het geldend maken van vorderingen tegen geregistreerde handelaren. Onze contractuele relaties met de klant zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is uitgesloten. 


XII. Bindende aard van de bepaling van de AV 

Als een van de bovenstaande voorwaarden ongeldig is of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige voorwaarden. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling die overeenkomt met de ongeldige bepaling. 

Einde van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden 


U hebt zich met succes uit het meetproces van Google Analytics teruggetrokken.
Page Top