GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 

TIL SALG AF PRODUKTER FRA KAO DENMARK A/S  

 
I. Generelt 

1. Vores generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder udelukkende for alle produkter, der leveres af os, herunder alle forbrugsstoffer, videresalgsvarer, møbler, tilbehør osv. Vi anerkender ikke kundens vilkår og betingelser, der afviger fra eller er i modstrid med vores salgs- og leveringsbetingelser, medmindre vi udtrykkeligt har accepteret deres gyldighed skriftligt. Vores salgsbetingelser gælder også, hvis vi leverer uden forbehold vel vidende, at kundens betingelser afviger fra eller er i strid med vores salgsbetingelser. 

2. Mundtlige aftaler om sikkerhedsstillelse er ikke gyldige. For at være gyldige skal tillægsaftaler og kontraktlige erklæringer være skriftlige på forhånd og underskrevet på en juridisk bindende måde af begge parter af en person, der er autoriseret til at repræsentere dem. Dette gælder også for ophævelse af kravet om skriftlighed. 

3. Ordrer og eventuelle ændringer heraf skal ske skriftligt. 

4. Hvis vores skriftlige ordrebekræftelse ikke modtages, anses ordren for at være juridisk bindende.  


II. Salgsbetingelser 

1. Vi leverer udelukkende til professionelle frisørsaloner og frisørgrossister. Kunden er ikke en forbruger i henhold til dansk lovgivning. 

2. Med din ordre forpligter du dig til kun at behandle alle produkter, som vi leverer, inden for rammerne af din egen professionelle aktivitet og kun at sælge dem til slutbrugere inden for rammerne af din professionelle aktivitet, og kun hvis disse produkter er salgbare. 

3. Produkter, der på grund af deres sammensætning eller brugsanvisning ikke er salgbare til slutbrugere, må af hensyn til anvendelsessikkerheden ikke leveres til slutbrugere. 


III. Priser 

1. Vores fakturapriser er nettopriser baseret på den prisliste, der er gældende på tidspunktet for udførelsen af ydelsen, og gælder ab udleveringslager plus den lovpligtige moms, der er gældende på tidspunktet for udførelsen af ydelsen. 

2. Der er ingen forpligtelse til de priser, der er aftalt i tidligere ordrer.  


IV. Levering og leveringstider 

Forsendelsesmetoden bestemmes af os. Den mindste nettofakturaværdi for afsendelse af varer er 50,00 € eller den tilsvarende nationale valuta pr. ordre. For online shop-ordrer med kreditkortbetaling er den mindste nettofakturaværdi 100,00 € eller den tilsvarende nationale valuta pr. ordre. Levering er gratis inden for Forbundsrepublikken Tyskland. Gebyrer for efterkrav afholdes af kunden. I tilfælde af afvisning af at acceptere efterkrav eller en mislykket levering, for så vidt som dette er kundens ansvar, skal de tilknyttede omkostninger afholdes af kunden. 

1. Vi bestræber os på at overholde aftalte leveringsdatoer, men kan ikke garantere dette. Levering sker altid med forbehold for selvforsyning. Vi vil straks informere køberen, hvis vi ikke får leveret fra vores egne leverandører. Kao Denmark A/S påtager sig ikke nogen indkøbsrisiko. 

2. Den kontraktligt aftalte leveringsfrist forlænges i passende omfang i tilfælde af uforudsete hindringer, som ligger uden for vores kontrol. Disse omfatter også forhindringer som strejker og lockout, driftsforstyrrelser, forsinkelser i leverandørens produktion og lignende. 

3. Hvis vi er i misligholdelse med levering, skal kunden give os en rimelig frist. Hvis vi ikke har leveret ved udløbet af denne frist, er kunden berettiget til at hæve aftalen. Stillingtagen til en henstandsperiode og annulleringen skal erklæres skriftligt. 

4. Andre krav på grund af forsinkelse, især krav om skadeserstatning, er udelukket. 


V. Betalingsbetingelser og afkortning af forudgående varsel SEPA, samtykke til kreditkontrol: 

1. Alle fakturabeløb skal betales netto inden for 30 dage. Ved betaling inden for 8 dage fra fakturadato yder vi 2 % rabat eller 3 % rabat ved direkte debitering. I modsat fald gælder de betalingsbetingelser, der er angivet på fakturaen. 

2. Forkortelse af forudgående varsel i SEPA-proceduren: 
Hvis Kao Denmark A/S gennemfører den forfaldne betaling via SEPA-direkte debitering, accepterer køberen en forkortelse af varslingsperioden (prenotification) fra 14 dage til 5 dage. Kao Denmark A/S vil sende en prænotifikation med det specifikke beløb og dato på den respektive faktura senest fem (5) bankdage før den respektive forfaldsdato. 

3. Den afgørende dato for fratrækning af rabatten er modtagelsen af fakturabeløbet på vores konto. 

4. Hvis prisen ændres fra producentens side eller en faktor, der er afgørende for prisfastsættelsen, såsom lønninger/energi, emballagemateriale eller transportomkostninger/hjælpe-, drifts- eller råmaterialer, op til leveringsdatoen, er vi berettiget til at justere prisen i overensstemmelse hermed. 

5. Ved overskridelse af betalingsfristen er vi berettiget til at beregne morarenter fra datoen for påmindelsen i henhold til rentelovens § 3. 

6. Checks og veksler accepteres kun i forbindelse med opfyldelse. 

7. Alle betalinger skal ske til en af de konti, der er angivet på vores fakturaer. For betalinger af enhver art gælder den dag, hvor vi kan disponere over beløbet, som opfyldelsesdag. 

8. Hvis der er aftalt afdragsbetalinger, og kunden misligholder mindst to på hinanden følgende afdrag helt eller delvist, forfalder hele restgælden til betaling med det samme. 

9. Indgående betalinger bogføres altid først på den ældste forpligtelse i kalenderen. Dette gælder også, hvis kunden har sørget for en anden reservation, medmindre dette udtrykkeligt er blevet garanteret af os skriftligt. 

10. Kunden er kun berettiget til modregning, tilbageholdelse eller reduktion, selv om der gøres mangelsindsigelser eller modkrav gældende. Vi er kun berettiget til at modregne, tilbageholde eller reducere, selv om der gøres reklamationer eller modkrav gældende, hvis modkravene er anerkendt af os, fastslået ved lov eller er ubestridte. 

11. Vi er berettiget til at modregne alle krav, som vi er berettiget til mod kunden, med alle krav, som kunden har mod os. 
12. Data kan udveksles med de nedenfor anførte kreditbureauer med henblik på kreditvurdering. Ved bestilling af produkter forbeholder Kao Denmark A/S sig ret til at indhente kreditværdighedsoplysninger fra nedenstående virksomheder på grundlag af matematiske og statistiske procedurer for hver ordreproces. Kunden kan indhente oplysninger om sin betalingsadfærd og kreditværdighed fra de nedenfor anførte virksomheder. Kao Denmark A/S har ikke selv detaljerede oplysninger om dette. Køberen er udtrykkeligt informeret om, at data indsamles med henblik på kreditkontrol. Yderligere bestilling af produkter fra Kao Denmark A/S kræver samtykke til indsamling og brug af data med henblik på kreditkontrol. Køberen giver afkald på retten til separat underretning af de førnævnte virksomheder i tilfælde af dataoverførsel. 

Det kan være følgende kreditbureauer: 

• CRIF Bürgel GmbH, Leopoldstraße 244,
D-80807 München, Tel.: +49 (0)40 89803-0, Fax: -777/ 778
• Verband der Vereine Creditreform e.V., Hammfelddamm 13,
D-41460 Neuss, Tel.: +49 (0)2131-109-0, Fax: -8000
• SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden

(Oplysninger om de lagrede data vedrørende dig kan fås fra SCHUFA Holding AG, Verbraucherservice, Postfach 5640, 30056 Hannover) I særlige tilfælde, forudsat at kunden har givet sit samtykke til identitets- og kreditkontrol for alle køb fra Kao Denmark A/S, indtil det tilbagekaldes, er det muligt at tilbagekalde dette samtykke skriftligt til Kao Denmark A/S til enhver tid. 


VI. Ansvar for mangler, forældelsesfrist 

1. Mangler skal rapporteres umiddelbart efter levering af varerne. Køberen er forpligtet til at inspicere de leverede varer umiddelbart efter levering og til at underrette Kao Germany skriftligt om eventuelle mangler uden forsinkelse (senest den anden arbejdsdag efter levering). Skjulte defekter skal rapporteres straks efter opdagelsen. Mangler, der rapporteres for sent, dvs. i strid med ovenstående forpligtelse, vil ikke blive taget i betragtning af Kao Denmark A/S og er udelukket fra garantien. Klager vil kun blive anerkendt som sådanne af os, hvis de er indgivet skriftligt. Reklamationer til salgsrepræsentanter eller transportører eller andre tredjeparter udgør ikke rettidige og formelle reklamationer. 

2. Returnering af varerne til Kao Denmark A/S i tilfælde af en mangel kan kun finde sted med vores forudgående samtykke. Returneringer, der foretages uden vores forudgående samtykke, skal ikke accepteres af os. I dette tilfælde skal kunden bære omkostningerne ved returforsendelsen. 

3. I tilfælde af, at en afhjælpning eller erstatningslevering foretages på grundlag af en berettiget reklamation, gælder bestemmelserne vedrørende leveringstiden tilsvarende. Forekomsten af en mangel, der er konstateret som sådan og meddelt ved en effektiv meddelelse om mangel, giver anledning til følgende rettigheder for kunden: 

a. I tilfælde af en mangel har køberen i første omgang ret til at kræve efterfølgende opfyldelse fra os. Kao Denmark A/S har ret til efter eget skøn at vælge, om varen skal udskiftes, eller om manglen skal afhjælpes. 

b. Derudover har Kao Denmark A/S ret til, hvis et forsøg på efterfølgende opfyldelse mislykkes, at udføre en ny efterfølgende opfyldelse, igen efter eget skøn. Kun hvis den gentagne efteropfyldelse også mislykkes, er køber berettiget til at træde tilbage fra kontrakten eller reducere købsprisen. 

4. Kunden kan kun kræve skadeserstatning eller refusion af forgæves udgifter i tilfælde af groft uagtsom eller forsætlig overtrædelse af forpligtelsen til at levere mangelfri varer. Han skal bevise årsagen til og størrelsen af den opståede skade. Det samme gælder for forgæves udgifter. 

5. Garantiperioden er et år, begyndende med levering af varerne. Købers erstatningskrav på grund af en mangel forældes et år efter levering af varen. Dette gælder ikke, hvis Kao Denmark A/S har handlet groft uagtsomt, eller i tilfælde af skade på købers liv, legeme eller helbred. 


VII. Ansvar for Kao Denmark A/S' misligholdelse af forpligtelser i andre henseender 

Uanset bestemmelserne om garanti og andre særlige bestemmelser i disse vilkår og betingelser gælder følgende i tilfælde af Kao Denmark A/S' misligholdelse: 

1. Køber skal give Kao Denmark A/S en rimelig frist til efterfølgende opfyldelse for at afhjælpe misligholdelsen, som ikke må være mindre end tre uger. 

2. Køber kan først hæve aftalen og/eller kræve erstatning, når fristen for efteropfyldelse er udløbet uden resultat. 

3. Kao Denmark A/S er erstatningsansvarlig - uanset retsgrundlaget - i tilfælde af forsæt og grov uagtsomhed. I tilfælde af simpel uagtsomhed er Kao Denmark A/S kun ansvarlig for skader, der skyldes skade på liv, lemmer eller helbred, og for skader, der skyldes misligholdelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse. I sidstnævnte tilfælde er Kao Denmark A/S' ansvar begrænset til kompensation for forudsigelige, typisk forekommende skader.

4. Kao Denmark A/S er ikke ansvarlig for indirekte tab eller skade. Hvis køberen alene eller i overvejende grad er ansvarlig for omstændigheder, der ville berettige ham til at hæve kontrakten, eller hvis den omstændighed, der berettiger ham til at hæve kontrakten, opstod under købers misligholdelse af accept, er ophævelse af kontrakten udelukket. 

5. Hvis kunden ikke accepterer de bestilte produkter og tjenester eller ønsker at trække sig fra kontrakten uden berettiget grund, er vi berettiget til at trække os fra kontrakten eller kræve erstatning for manglende opfyldelse i stedet for opfyldelse af kontrakten.  


VIII. Ejendomsforbehold 

1. De af os leverede varer forbliver vores ejendom, indtil alle vores nuværende krav mod kunden og alle fremtidige krav, for så vidt de er forbundet med de leverede varer, er blevet opfyldt. Ejendomsforbeholdet henviser udtrykkeligt til alle produkter leveret af os, som defineret ovenfor under I.1. 

2. Overdragelse til sikkerhed eller anden disposition over varerne før fuld betaling er kun tilladt med forudgående skriftlig tilladelse fra Kao Denmark A/S. 

3. Varer, der er beregnet til videresalg, må videresælges af køberen som led i almindelig forretningsvirksomhed. Han overdrager dog hermed alle krav, der opstår som følge af dette videresalg, til os, uanset om de reserverede varer er blevet videresolgt uden eller efter forarbejdning. 

4. Hvis værdien af den sikkerhed, der er aftalt i henhold til dette punkt VIII., overstiger vores krav mod kunden med mere end 20%, skal vi på kundens anmodning frigive sikkerheder efter vores valg i et tilsvarende omfang. 


IX. Inkasso

Vores salgsrepræsentant er kun bemyndiget til at opkræve betaling mod forevisning af en skriftlig fuldmagt. 


X. Fortrolighed 

Kunden er forpligtet til at holde al virksomhedsspecifik viden om Kao Denmark A/S strengt fortrolig. Denne viden må kun videregives til tredjeparter med vores udtrykkelige samtykke. Fortrolighedsforpligtelsen gælder også efter opfyldelse af en kontrakt. Den bortfalder, hvis og i det omfang de virksomhedsspecifikke oplysninger, der er videregivet til køberen, er blevet almindeligt kendt. 

XI. Sted for opfyldelse 

Opfyldelsessted og værneting er København. Der er aftalt værneting ved domstolene i København for fremsættelse af krav mod registrerede erhvervsdrivende. Vores kontraktforhold med kunden er underlagt dansk ret. Anvendelsen af FN's konvention af 11. april 1980 om aftaler om internationale løsørekøb er udelukket.  


XII. Bindende karakter af bestemmelserne i handelsbetingelserne 

Skulle en af ovenstående betingelser være eller blive ugyldig, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende betingelser. Den ugyldige bestemmelse skal erstattes af en gyldig bestemmelse, der svarer til den ugyldige bestemmelse.   
Slut på de generelle salgs- og leveringsbetingelser. 

 

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top