Speciale voorzieningen Diensten en Compensatie

De partijen zijn zich ervan bewust dat KAO naar eigen goeddunken zowel met KAO verbonden ondernemingen in de zin van § 15 AktG als derden (inclusief, maar niet beperkt tot ClimatePartner GmbH, St. Martin Strasse 59, 81669 München, Duitsland ("CP")) als plaatsvervangers voor het leveren van de diensten en de compensatie kan gebruiken.

A. Softwarediensten en gebruiksrechten
(1) CP levert software of softwarediensten - tenzij anders overeengekomen - in de softwareversie die op dat moment door CP wordt vrijgegeven (hierna uniform aangeduid als "software") in het beschikbaarheidsgebied van CP (vanaf de datacenter interface tot aan het internet) voor gebruik door de salon via het internet (software as a service of cloud service model). De omvang, de aard, het beoogde gebruik en de gebruiksvoorwaarden van de contractuele diensten worden uiteengezet in de respectievelijke dienstbeschrijving. De salon heeft zich geïnformeerd over de essentiële functionele kenmerken van de software en draagt het risico of deze voldoet aan haar wensen en eisen; in geval van twijfel dient zij advies in te winnen bij CP of een bevoegde derde partij alvorens het contract af te sluiten.
Aanvullende diensten, zoals de ontwikkeling van maatwerkoplossingen of noodzakelijke aanpassingen, vereisen een afzonderlijk contract. In het bijzonder zal elke integratie van software in de systemen en/of software omgeving van de salon, of directe integratie in de website van de salon voor gebruik door eindgebruikers, alleen plaatsvinden indien afzonderlijk overeengekomen in de respectievelijke individuele bestelling.
De salon is zelf verantwoordelijk voor het opzetten van een functionele software omgeving die voldoende gedimensioneerd is - ook rekening houdend met de extra belasting veroorzaakt door de contractuele objecten - en bijvoorbeeld een voldoende verbinding met het internet.
CP garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid van de software. KAO garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid van de software. In het geval van onderbrekingen in de beschikbaarheid waarvoor CP verantwoordelijk is, zal CP alle technisch en economisch redelijke inspanningen leveren om de beschikbaarheid tijdig te herstellen. In het geval van slechts een onbeduidende vermindering in de geschiktheid van de diensten voor contractueel gebruik, zal de salon geen aanspraak kunnen maken op gebreken; een cumulatief gebrek aan beschikbaarheid van de software van maximaal 5 volle dagen per contractueel jaar zal worden beschouwd als een onbeduidende vermindering in geschiktheid. De risicoaansprakelijkheid van CP voor gebreken die al bestonden op het moment dat het contract werd afgesloten, is uitgesloten. KAO's strikte aansprakelijkheid voor gebreken die al bestonden op het moment van het sluiten van het contract is uitgesloten.
(2) De salon kan via het internet toegang krijgen tot de software en de bij de software behorende functionaliteiten in overeenstemming met het contract gebruiken door middel van een browser of - indien onderdeel van de dienst - een andere geschikte toepassing (bijv. mobiele "app") na activering of, indien overeengekomen, na volledige betaling van alle vergoedingen gedurende de looptijd van het contract. De software mag alleen worden gebruikt door de salon of het overeengekomen maximum aantal gebruikers en alleen voor de doeleinden die zijn overeengekomen in het contract. De salon verkrijgt geen verdere rechten, in het bijzonder niet op de software zelf of op de in het betreffende rekencentrum ter beschikking gestelde infrastructuurdiensten. Elk verder gebruik vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van CP en KAO.
(3) Het is de salon in het bijzonder niet toegestaan de software buiten de overeengekomen gebruiksomvang te gebruiken, door derden te laten gebruiken of voor derden toegankelijk te maken. In het bijzonder is het de salon niet toegestaan software of delen daarvan te verveelvoudigen, te verkopen of tijdelijk over te dragen, te verhuren of uit te lenen. De salon moet passende voorzorgsmaatregelen nemen tegen onbevoegde toegang door derden. In het bijzonder moeten toegangsgegevens geheim worden gehouden. De salon moet zich ook onthouden van het nemen van maatregelen die een onredelijke belasting vormen voor de stabiliteit van de infrastructuur die door CP gebruikt wordt voor de werking van de software, in het bijzonder het opstellen van geautomatiseerde opvraagprocedures en het uitvoeren van belastingstesten, enz.
(4) CP en KAO zijn elk gerechtigd passende technische maatregelen te nemen ter bescherming tegen niet-contractueel gebruik. Het contractuele gebruik van de software mag hierdoor niet meer dan onbeduidend worden belemmerd.
(5) Indien de gebruiksomvang door een gebruiker in strijd met het contract wordt overschreden of in geval van een ongeoorloofde overdracht van het gebruik, moet de salon CP en KAO op verzoek onmiddellijk alle informatie verstrekken waarover hij beschikt om aanspraken op gebruik in strijd met het contract geldend te maken.
(6) CP en KAO kunnen elk de toegangsvergunning van de salon intrekken en/of het contract beëindigen wanneer de salon het toegestane gebruik aanzienlijk overschrijdt of de regels ter bescherming tegen ongeoorloofd gebruik overtreedt. In verband hiermee kunnen CP en KAO de toegang tot de contractuele diensten onderbreken of blokkeren. CP en KAO moeten in elk geval de salon een redelijke uitstelperiode geven om de situatie te herstellen. De loutere intrekking van de toegangsmachtiging zal niet gelijktijdig de beëindiging van het contract inhouden. CP en KAO mogen de intrekking van de toegangsmachtiging zonder opzegging slechts voor een redelijke termijn van maximaal drie maanden handhaven.
(7) Dit heeft geen invloed op het recht van CP en KAO op vergoeding voor gebruik dat het overeengekomen gebruik overschrijdt.
(8) De salon heeft recht op herstel van de toegangsmachtiging en de toegangsmogelijkheden zodra hij heeft aangetoond dat hij het gebruik in strijd met het contract heeft gestaakt en toekomstig gebruik in strijd met het contract heeft voorkomen.
(9) Gezien het feit dat software beschikbaar gesteld door CP als Software-as-a-Service onderhevig is aan een dynamisch ontwikkelingsproces, wordt de salon geadviseerd dat nieuwe diensten kunnen worden toegevoegd en bestaande diensten kunnen worden gewijzigd gedurende de looptijd van het contract. CP zal de salon informeren over bijgewerkte versies en relevante wijzigingen. Er zal rekening worden gehouden met de geautoriseerde gebruiksbelangen van de salon. CP zal de salon informeren over bijgewerkte versies en relevante aanpassingen. Er zal rekening worden gehouden met de geautoriseerde belangen van de salon.
(10) Als voorzorgsmaatregel wordt verduidelijkt dat de salon aan het einde van het contract niet langer gemachtigd is om de software te gebruiken of er toegang toe te hebben.
B. Compensatie
1. Onderwerp van de overeenkomst voor compensatiediensten
(1) KAO biedt de salon de compensatie van CO2-uitstoot van de salon aan op basis van een contract, de zogenaamde CO2-compensatie (compensatie).
CO2-certificaten volgens deze bepalingen zijn verifieerbare emissiereducties van geverifieerde klimaatbeschermingsprojecten in de vrijwillige emissiehandel (vrijwillige markten).
(2) Voorwaarde voor de acceptatie van de bestelling door KAO is de bestelling van een minimale hoeveelheid van 1 kg CO2/bestelling door de salon. Indien deze minimumhoeveelheid niet bereikt wordt, behoudt KAO zich het recht voor om de bestelde hoeveelheid naar boven af te ronden op de minimumhoeveelheid om deze technisch in kaart te kunnen brengen en zo de compensatie te kunnen uitvoeren.

2. Uitvoering van het contract
(1) De CO2 compensatiedienst wordt geleverd door middel van de selectie, aankoop, boekhouding en contractuele afboeking van CO2 certificaten voor de salon van erkende klimaatbeschermingsprojecten. CP zorgt ervoor dat een voldoende contingent geschikte emissiecertificaten beschikbaar is voor de contractueel overeengekomen CO2-compensatie. CP en KAO selecteren de CO2-certificaten naar eigen goeddunken.
(2) De uitgegeven emissiereductiecertificaten zijn waardevol voor de handel in emissierechten. Om ervoor te zorgen dat elk certificaat slechts één doel dient, wordt het door CP geannuleerd. Als het certificaat wordt ingetrokken, is er geen verdere overdracht van dit certificaat mogelijk. Ontmanteling wordt periodiek uitgevoerd door CP. De verkochte hoeveelheid van het respectieve project wordt collectief buiten gebruik gesteld op de respectieve afsluitdatum.
(3) Het salon heeft geen recht op de persoonlijke ontvangst van CO2-certificaten of op de aankoop of enig ander specifiek gebruik van bepaalde emissiereductiecertificaten. Krachtens dit contract ontvangt het salon alleen een bevestiging van buitengebruikstelling ter compensatie van de contractueel overeengekomen hoeveelheid CO2.
(4) De CO2-certificaten worden ontvangen en beheerd door CP en opgeslagen in een erkend register. Dit levert een formeel bewijs van de broeikasgasreductie en het compensatie-effect.
(5) CP en KAO garanderen niet dat de CO2-emissiecertificaten van een specifiek klimaatbeschermingsproject permanent beschikbaar zullen zijn (voorraadverplichting), tenzij contractueel een vast aantal te annuleren emissiecertificaten voor een specifiek klimaatbeschermingsproject is overeengekomen en de salon uitdrukkelijk heeft verklaard uitsluitend met het geselecteerde klimaatbeschermingsproject te zullen compenseren.
(6) In alle andere gevallen waarin de geselecteerde CO2-emissiecertificaten niet kunnen worden geleverd, behouden CP en KAO zich het recht voor om de CO2-compensatie uit te voeren door vergelijkbare, gelijkwaardige of hoogwaardiger CO2-certificaten te annuleren. Dit kan in het bijzonder gevolgen hebben voor klimaatbeschermingsprojecten waarvan de ontwikkelingsfase of verificatie onvoorzien langer duurt dan verwacht en die daarom niet kunnen worden gebruikt voor tijdige compensatie.
(7) De definitieve annulering van de CO2-emissiecertificaten in de compensatieopdracht vindt pas plaats nadat de volledige betaling is verricht.

3. Aansprakelijkheid van CP voor klimaatbeschermingsprojecten
(1) De CO2-besparingen door klimaatbeschermingsprojecten vormen een dienst van derden, geleverd door de respectieve projectbeheerder van het klimaatbeschermingsproject, waarvoor CP en KAO noch gezamenlijk noch individueel aansprakelijk zijn. Diensten van derden zijn diensten die geen deel uitmaken van de diensten die door CP of KAO zelf of door hun plaatsvervangers geleverd worden, maar diensten waarvan de uitvoering afhankelijk is van derden en op de uitvoering waarvan CP en KAO zelf geen directe invloed hebben.
(2) Met betrekking tot zulke diensten van derden is de aansprakelijkheid van CP en KAO beperkt tot de zorgvuldige selectie van de diensten van derden en de afhandeling van de contracten met de derde partijen (aankoop en annulering van emissiecertificaten). CP of KAO sluit hiervoor geschikte juridische contracten af met de projectexploitanten.Hoewel CP en KAO alleen projecten selecteren waarvan de exploitanten als betrouwbaar worden beschouwd en contractueel verplicht zijn om aan vaste normen te voldoen (bv. de Gouden Standaard), kunnen CP en KAO een specifiek succes in het verminderen van emissies of een concrete, verifieerbare hoeveelheid bespaarde broeikasgasemissies niet garanderen of waarborgen. Als blijkt dat een project niet in staat is de CO₂-uitstoot te reduceren zoals afgesproken, zullen CP en KAO dit project niet langer gebruiken voor CO₂-compensatie, maar gebruik maken van certificaten van een ander geschikt klimaatbeschermingsproject, indien beschikbaar.
(3) De CP verifieert de projecten die gebruikt worden voor CO₂-compensatie op basis van de door de projectbeheerders en certificerende organisaties of verificatie-instellingen aangeleverde informatie en documenten. CP en KAO zijn noch gezamenlijk noch individueel aansprakelijk voor de juistheid van de informatie die hen ter beschikking wordt gesteld door de certificatieorganisatie of de projectexploitanten en de informatie in brochures betreffende de veroorzaakte emissies en de gerealiseerde emissiereducties en andere projectinformatie. Verder zijn CP en KAO noch gezamenlijk noch individueel aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de verificatie van de projecten door onafhankelijke verificatie-instellingen.

4. Aansprakelijkheid salon
(1) Het salon garandeert CP en KAO de juistheid van de gegevens die het aanlevert of invoert. CP en KAO kunnen de juistheid van de aangeleverde gegevens niet controleren. Elke gezamenlijke of individuele aansprakelijkheid van CP en KAO voor resultaten die voortvloeien uit onjuist aangeleverde of ingevoerde gegevens is uitdrukkelijk uitgesloten.
(2) De salon mag alleen orders als zodanig labelen die daadwerkelijk klimaatneutraal zijn geplaatst. Indien CP en KAO vaststelt dat het volume van klimaatneutraal gelabelde producten of diensten groter is dan het ordervolume opgeslagen in de berekeningssoftware, heeft CP en KAO het recht om de salon certificaten aan te rekenen in de overeenkomstige mate. CP en KAO hebben het recht de hoeveelheid emissierechten te goeder trouw te schatten indien de salon niet meewerkt. CP en KAO behouden zich ook het recht voor om schadeclaims in te dienen voor verliezen die CP en/of KAO lijden als gevolg van verwijtbaar plichtsverzuim door de salon - bijvoorbeeld door misbruik van de labellingsymboliek.

C. Overeenkomst gebruik handelsmerk

1. Verlening van merkgebruiksrechten voor CP handelsmerken
(1) Indien overeengekomen, zal KAO de salon voorzien van CP handelsmerken (bijv. het CP logo/signet en/of de CP labels/badges) met de beschermde handelsmerken van CP voor haar samenwerking met KAO en/of voor contractuele CO2 compensatie opdrachten in overeenstemming met de van toepassing zijnde richtlijnen voor het gebruik van CP handelsmerken voor salons, in het bijzonder op basis van de ClimatePartner Label Guide. De salon ontvangt het gebruiksrecht met betrekking tot de respectievelijke CP label(s) en het specifiek gelicentieerde gebruik voor haar reclame en externe communicatie met betrekking tot de samenwerking met CP en KAO en de bijbehorende diensten op het gebied van klimaatbescherming.
(2) De salon is dus gemachtigd om, binnen het kader van de toepasselijke gebruiksvoorwaarden en binnen de overeengekomen omvang van het gebruik, de specifiek gelicentieerde CP handelsmerken op de markt te brengen in haar salon of in haar communicatiemateriaal en deze te gebruiken om reclame te maken. Hetzelfde geldt met betrekking tot de respectieve gelicentieerde salon. De CP labels mogen alleen gebruikt worden in de specifiek gelicentieerde vorm en gespecificeerd grafisch en kleurontwerp en in overeenstemming met de vereisten van de ClimatePartner Label Guide. Het gebruik van het CP Etiket is in het bijzonder onderworpen aan de verdere eisen met betrekking tot de vermelding van de toepasselijke tracking ID op het etiket.
(3) De salon ontvangt een eenvoudige, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de CP-labels, beperkt in termen van grondgebied en inhoud, voor de duur van het contract. De licentie is beperkt tot de goederen en diensten en gebieden die zijn gespecificeerd in het respectieve contract of de individuele bestelling. Wijziging van de CP handelsmerken of combinatie met andere handelsmerken en handelsmerkelementen is niet toegestaan. Elke grafische of andere wijziging of bewerking is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van CP en KAO.
(4) De overdracht van rechten of het verlenen van sublicenties door de salon (inclusief aan gelieerde bedrijven) is niet toegestaan en vereist de voorafgaande goedkeuring van CP en KAO. Het gebruiksrecht zelf mag ook niet worden overgedragen aan een ander product, een ander bedrijf of andere derden. In het bijzonder mogen elektronische beeldbestanden of kopieën daarvan in geen enkele vorm aan derden worden doorgegeven of worden gebruikt voor niet-gecertificeerde producten, divisies of dochterondernemingen.
(5) Het gebruik van klimaatneutrale labels ("klimaatneutraal", of "financial climate contribution" (en/of in de lokale taal), of vergelijkbaar, waarbij deze vermelding op het label evenals de inhoud en het grafisch ontwerp van het label uitsluitend ter beoordeling is van CP) zijn geoormerkt voor een specifiek doel. Deze mogen alleen gebruikt worden als de salon de CO2 compensatie door CP heeft uitgevoerd, in de overeengekomen hoeveelheid, in de overeengekomen periode en voor de overeengekomen hoeveelheid producten (indien van toepassing), producten (indien van toepassing), of anderszins klimaatneutrale diensten (indien van toepassing), bedrijven of delen van bedrijven.De compensatie van emissies en de daarmee bereikte klimaatneutraliteit wordt traceerbaar gemaakt met behulp van een volgsysteem via ID-nummers die aan de salon worden toegekend. Het CP label "klimaatneutraal", of "financial climate contribution" (en/of in de nationale taal), of vergelijkbaar, waarbij deze vermelding op het label evenals de inhoud en grafische vormgeving van het label uitsluitend ter beoordeling is van CP, bevat deze tracking ID, die klanten van de salon en andere derden ook kunnen gebruiken om de compensatie te verifiëren. Het CP label moet daarom worden gebruikt in overeenstemming met de ClimatePartner Label Guide, met vermelding van dit ID-nummer.Het gebruiksrecht vervalt automatisch in het geval van niet-betaling van de compensatieopdracht door de salon ondanks een herinnering van CP of KAO en het niet succesvol verlopen van de deadline (voldoen aan de voorwaarde daarna).Misleidende etikettering, bijvoorbeeld het etiketteren van een product of productgroep of hoeveelheid met een vals etiket, of met een etiket dat een compensatie suggereert die verder gaat dan de werkelijke bestelling en/of het contract, is niet toegestaan. Het label mag dus niet worden aangebracht of gebruikt als het product of de productgroep of geproduceerde hoeveelheid, de betreffende dienst of de salon niet of onvoldoende klimaatneutraal is gemaakt. In deze gevallen vervalt ook het gebruiksrecht met als gevolg dat het gebruik onrechtmatig is.
(6) De salon is verplicht om de CP-licentieplaten te gebruiken en het gebruik te documenteren in feitelijke, kwantitatieve en objectieve vorm, uitgesplitst naar de respectieve soorten gebruik, en om de CP hiervan één keer per jaar ongevraagd bewijs te leveren. CP of KAO zal op verzoek een overeenkomstig formulier voor dit doel verstrekken.
(7) Aan het einde van het contract vervalt het toegekende gebruiksrecht automatisch en de salon mag dan de respectievelijke CP nummerplaten niet meer gebruiken. Als er in de normale gang van zaken nog restvoorraden zijn van reeds bedrukt materiaal, in het bijzonder passend geëtiketteerde productverpakkingen of reclamemateriaal, krijgt de salon een maximale gebruiksperiode van 3 (drie) maanden na het einde van het contract. Deze gebruikstermijn geldt echter alleen voor zover en zolang de salon nog klimaatneutraal is. De salon moet hiervan onverwijld bewijs leveren op verzoek van CP of KAO. Voor alle salons en producten die niet langer beoordeeld kunnen worden als klimaatneutraal volgens de richtlijnen van CP, moet de salon onmiddellijk alle CP labelling verwijderen van alle verpakkingen (indien aanwezig) en met betrekking tot alle salonuiterlijk of salon- en reclamematerialen en onmiddellijk stoppen met elk verder gebruik voor verkoop- en reclamedoeleinden.

2. Garantie en verdediging van het handelsmerk
(1) Noch CP noch KAO aanvaarden enige garantie voor de rechtsgeldigheid, onaantastbaarheid of commerciële bruikbaarheid van de handelsmerken. Bovendien garanderen noch CP noch KAO dat het gebruik van de logo's en handelsmerken geen inbreuk maakt op de rechten van derden.
(2) De salon zal CP en KAO onmiddellijk op de hoogte stellen van alle handelsmerken die gebruikt worden binnen het territoriale bereik van de licentie en die verward kunnen worden met de CP handelsmerken en van alle inbreuken op deze CP handelsmerken. CP en KAO beslissen naar eigen goeddunken over de verdediging van hun zegels, labels en handelsmerken tegen aanvallen van derden.Op verzoek van CP en/of KAO verplicht de salon zich CP en/of KAO toe te staan de rechten op de CP handelsmerken volledig te verdedigen en alle volmachten te geven die voor dit doel nodig zijn. De salon coördineert vooraf alle buitengerechtelijke verklaringen, juridische stappen en schikkingsonderhandelingen met CP en KAO in verband met de gebruikte CP nummerplaten.
(3) De kosten voor alle vooraf overeengekomen buitengerechtelijke of gerechtelijke procedures worden gelijkelijk gedragen door de contractpartijen op basis van het wettelijke vergoedingskader. De bovenstaande alinea's 1 - 2 zijn van overeenkomstige toepassing bij aanvallen van derden op de merken.
(4) De salon blijft verplicht de overeengekomen gebruiksvergoeding te betalen, zelfs in het geval van aanvallen door derden tegen de CP-merken, zolang het gebruik van de CP-merken mogelijk blijft voor de salon. In dit geval heeft de salon geen recht op restitutie van reeds betaalde gebruiksvergoedingen.

3. Juridische gevolgen van ongeautoriseerd gebruik
In het geval van een schending van de gebruiksvoorwaarden hebben CP en KAO het recht om de gebruiksvergunning in te trekken en de gebruiksmachtiging te beëindigen. Niettegenstaande dit recht om de gebruiksvergunning zonder kennisgeving te beëindigen en andere rechten die CP en KAO toekomen in het geval van een inbreuk op de gebruiksvoorwaarden, kan CP en KAO de rechten die voortvloeien uit haar handelsmerken doen gelden als de salon de volgende bepalingen overtreedt:
- Gebruiksperiode van de CP handelsmerken, in het bijzonder de CP labels/badges en/of CP logo's/signetten,
- de door de registratie gedekte vorm waarin de handelsmerken gebruikt mogen worden,
- het soort waren en diensten waarvoor de gebruiksvergunning is verleend,
- het grondgebied waarop de merken mogen worden gebruikt,
- de conformiteit van de door het salon geproduceerde waren of verleende diensten die van de merken gebruik maken, in het bijzonder met betrekking tot de naleving van de eisen voor het bereiken van klimaatneutraliteit.
Verdere rechten tegen de salon die voortvloeien uit de schending van contractuele en wettelijke bepalingen door het ongeoorloofde gebruik van de merken, in het bijzonder voor voorlopige maatregelen, informatie en schadevergoeding, blijven hierdoor onaangetast.

U hebt zich met succes uit het meetproces van Google Analytics teruggetrokken.
Page Top