Særlige bestemmelser Tjenester og Modregning 

Parterne er opmærksomme på, at KAO efter eget skøn kan anvende både virksomheder, der er tilknyttet KAO i henhold til § 15 AktG, og tredjeparter (herunder, men ikke begrænset til ClimatePartner GmbH, St. Martin Strasse 59, 81669 München, Tyskland ("CP")) som stedfortrædende agenter til levering af tjenesterne og kompensationen. 

A. Softwaretjenester og brugsrettigheder

(1) CP leverer software eller softwaretjenester - medmindre andet er aftalt - i den softwareversion, der aktuelt er frigivet af CP (i det følgende ensartet benævnt "software") i CP's tilgængelighedsområde (fra datacentergrænsefladen til internettet) til brug af salonen via internettet (software som en tjeneste eller cloud-tjenestemodel). Omfanget af tjenester, kvalitet, tilsigtet brug og betingelser for brug af de kontraktlige tjenester er angivet i den respektive servicebeskrivelse. Salonen har informeret sig om softwarens væsentlige funktionelle egenskaber og bærer risikoen for, om den opfylder dens ønsker og krav; i tvivlstilfælde skal den søge råd hos CP eller en kompetent tredjepart, før kontrakten indgås. 

Yderligere tjenester, såsom udvikling af skræddersyede løsninger eller nødvendige tilpasninger, kræver en separat kontrakt. Især skal enhver integration af software i salonens systemer og / eller softwaremiljø eller direkte integration i salonens websted til brug for slutbrugere kun finde sted, hvis det er aftalt separat i den respektive individuelle ordre. 

Salonen er eneansvarlig for at oprette et funktionelt softwaremiljø, der er tilstrækkeligt dimensioneret - også under hensyntagen til den ekstra belastning forårsaget af de kontraktlige genstande - og for eksempel en tilstrækkelig forbindelse til internettet. 

CP garanterer ikke uafbrudt tilgængelighed af softwaren. KAO garanterer ikke uafbrudt tilgængelighed af softwaren. I tilfælde af afbrydelser i tilgængeligheden, som CP er ansvarlig for, skal CP gøre enhver teknisk og økonomisk rimelig indsats for at genoprette tilgængeligheden rettidigt. I tilfælde af kun en ubetydelig reduktion i tjenesternes egnethed til kontraktmæssig brug, har salonen ingen krav på mangler; en kumulativ mangel på tilgængelighed af softwaren på op til 5 hele dage pr. kontraktår anses for at være en ubetydelig reduktion i egnethed. CP's objektive ansvar for mangler, der allerede eksisterede på tidspunktet for kontraktens indgåelse, er udelukket. KAO's objektive ansvar for mangler, der allerede eksisterede på tidspunktet for kontraktens indgåelse, er udelukket. 

(2) Salonen kan få adgang til softwaren via internettet og bruge de funktionaliteter, der er forbundet med softwaren i overensstemmelse med kontrakten ved hjælp af en browser eller - hvis en del af tjenesten - en anden passende applikation (f.eks. mobil "app") efter aktivering eller, hvis aftalt, efter fuld betaling af alle gebyrer i kontraktens løbetid. Softwaren må kun bruges af salonen eller det aftalte maksimale antal brugere og kun til de formål, der er aftalt i kontrakten. Salonen får ingen yderligere rettigheder, især ikke til selve softwaren eller nogen infrastrukturtjenester, der leveres i det respektive computercenter. Enhver yderligere brug kræver forudgående skriftligt samtykke fra CP og KAO. 

(3) Salonen må især ikke anvende softwaren ud over det aftalte anvendelsesområde eller lade den anvende af tredjeparter eller gøre den tilgængelig for tredjeparter. I særdeleshed må salonen ikke reproducere, sælge eller midlertidigt overføre, udleje eller udlåne software eller dele heraf. Salonen skal træffe passende forholdsregler mod uautoriseret adgang fra tredjeparter. Især skal adgangsdata holdes hemmelige. Salonen skal også afstå fra at træffe foranstaltninger, der lægger en urimelig byrde på stabiliteten af den infrastruktur, der bruges af CP til drift af softwaren, især etablering af automatiserede hentningsprocedurer og udførelse af belastningstest osv. 

(4) CP og KAO er hver især bemyndiget til at træffe passende tekniske foranstaltninger til beskyttelse mod ikke-kontraktmæssig brug. Den kontraktmæssige brug af softwaren må ikke forringes mere end ubetydeligt som følge heraf. 

(5) I tilfælde af, at anvendelsesområdet overskrides af en bruger i strid med kontrakten, eller i tilfælde af en uautoriseret overdragelse af brugen, skal salonen straks efter anmodning give CP og KAO alle de oplysninger, der er tilgængelige for at gøre krav på brug i strid med kontrakten gældende. 

(6) CP og KAO kan hver især tilbagekalde salonens adgangstilladelse og/eller opsige kontrakten, hvis salonen væsentligt overskrider den tilladte brug eller overtræder bestemmelser til beskyttelse mod uautoriseret brug. I forbindelse hermed kan CP og KAO afbryde eller blokere adgangen til de kontraktlige ydelser. CP og KAO skal i hvert enkelt tilfælde give salonen en rimelig frist til at afhjælpe situationen. Den blotte tilbagekaldelse af adgangstilladelsen udgør ikke samtidig ophævelse af kontrakten. CP og KAO kan kun opretholde tilbagekaldelsen af adgangstilladelsen uden opsigelse i en rimelig periode, der ikke overstiger tre måneder. 

(7) Dette påvirker ikke CP's og KAO's ret til vederlag for brug ud over den aftalte brug. 

(8) Salonen har ret til at få adgangstilladelsen og adgangsmulighederne tilbage, når den har bevist, at den kontraktstridige brug er ophørt, og at den har forhindret enhver fremtidig kontraktstridig brug. 
(9) I betragtning af at software, der stilles til rådighed af CP som Software-as-a-Service, er underlagt en dynamisk udviklingsproces, informeres salonen om, at nye tjenester kan tilføjes, og at eksisterende tjenester kan ændres i løbet af kontraktens løbetid. CP skal informere salonen om opdaterede versioner og relevante ændringer. Salonens autoriserede brugsinteresser skal tages i betragtning. CP skal informere salonen om opdaterede versioner og relevante justeringer. Salonens autoriserede interesser vil blive taget i betragtning.  

(10) Som en sikkerhedsforanstaltning præciseres det, at salonen ikke længere er autoriseret til at bruge eller få adgang til softwaren ved kontraktens udløb. 


B. Modregning


1 Kontraktens genstand for modregningstjenester

(1) KAO tilbyder salonen kompensation for salonens CO2-emissioner på grundlag af en kontrakt, den såkaldte CO2-kompensation (offset). CO2-certifikater i henhold til disse bestemmelser er verificerbare emissionsreduktioner fra verificerede klimabeskyttelsesprojekter i frivillig emissionshandel (frivillige markeder). 

(2) Forudsætningen for KAO's accept af ordren er, at salonen har bestilt en minimumsmængde på 1 kg CO2/ordre. I tilfælde af, at denne minimumsmængde ikke nås, forbeholder KAO sig ret til at runde den bestilte mængde op til minimumsmængden for at kunne kortlægge teknisk og dermed gennemføre kompensationen. 


2 Udførelse af kontrakten

(1) CO2-kompensationsydelsen leveres i form af udvælgelse, køb, bogføring og kontraktmæssig tilbagetrækning af CO2-certifikater til salonen fra anerkendte klimabeskyttelsesprojekter. CP sikrer, at der er et tilstrækkeligt kontingent af egnede emissionscertifikater til rådighed for den kontraktligt aftalte CO2-kompensation. CP og KAO udvælger CO2-certifikaterne efter eget skøn. 

(2) De udstedte emissionsreduktionskreditter er værdifulde med henblik på emissionshandel. For at sikre, at hvert certifikat kun opfylder et enkelt formål, annulleres det af CP. Hvis certifikatet annulleres, er der ikke mulighed for yderligere overførsler af dette certifikat. Nedlukning udføres af CP med jævne mellemrum. Den solgte mængde af det respektive projekt udfases samlet på den respektive skæringsdato. 

(3) Salonen er ikke berettiget til personlig modtagelse af CO2-certifikater eller til køb eller anden specifik brug af visse emissionsreduktionscertifikater. I overensstemmelse med denne kontrakt skal salonen kun modtage en bekræftelse på nedlukning for at kompensere for den kontraktligt aftalte mængde CO2. 

(4) CO2-certifikaterne modtages og administreres af CP og arkiveres i et anerkendt register. Dette giver et formelt bevis på drivhusgasreduktionen og udligningseffekten. 

(5) CP og KAO garanterer ikke, at CO2-emissionscertifikater fra et specifikt klimabeskyttelsesprojekt vil være permanent tilgængelige (lageransvar), medmindre et fast antal emissionscertifikater, der skal annulleres for et specifikt klimabeskyttelsesprojekt, er kontraktligt aftalt, og salonen udtrykkeligt har erklæret, at den udelukkende vil kompensere med det valgte klimabeskyttelsesprojekt. 

(6) I alle andre tilfælde, hvor de valgte CO2-emissionscertifikater ikke kan leveres, forbeholder CP og KAO sig ret til at udføre CO2-kompensationen ved at annullere sammenlignelige, tilsvarende eller højere værdifulde CO2-certifikater. Dette kan især påvirke klimabeskyttelsesprojekter, hvis udviklingsfase eller verifikation tager uforudset længere tid end forventet og derfor ikke kan bruges til rettidig kompensation. 

(7) Den endelige annullering af de CO2-emissionscertifikater, der er indeholdt i kompensationsordren, må først finde sted, når den fulde betaling er foretaget. 

3 CP's ansvar for klimabeskyttelsesprojekter

(1) CO2-besparelserne gennem klimabeskyttelsesprojekter er en tredjepartstjeneste, der leveres af den respektive projektoperatør af klimabeskyttelsesprojektet, for hvilken CP og KAO ikke påtager sig noget ansvar, hverken i fællesskab eller individuelt. Tredjepartsydelser er ydelser, der ikke er en del af de ydelser, der skal leveres af CP eller KAO selv eller af deres stedfortrædere, men ydelser, hvis opfyldelse er afhængig af tredjeparter, og hvis gennemførelse CP og KAO ikke selv har nogen direkte indflydelse på. 

(2) Med hensyn til sådanne tredjepartsydelser er CP's og KAO's ansvar begrænset til det samvittighedsfulde valg af tredjepartsydelserne og håndteringen af kontrakterne med tredjepartsudbyderne (køb og annullering af emissionscertifikater). CP eller KAO indgår passende juridiske kontrakter med projektoperatørerne til dette formål. 

Selvom CP og KAO kun udvælger projekter, hvis operatører anses for at være troværdige og er kontraktligt forpligtet til at overholde faste standarder (f.eks. Gold Standard), kan CP og KAO hverken garantere eller garantere en specifik succes med at reducere emissioner eller en konkret, verificerbar mængde drivhusgasemissioner, der er sparet. Hvis det viser sig, at et projekt ikke er i stand til at reducere CO₂-udledningen som aftalt, vil CP og KAO ikke længere bruge dette projekt til CO₂-kompensation, men vil bruge certifikater fra et andet egnet klimabeskyttelsesprojekt, hvis det er tilgængeligt. 

(3) CP verificerer de projekter, der anvendes til CO₂-kompensation, på grundlag af de oplysninger og dokumenter, der leveres af projektoperatørerne og certificeringsorganisationerne eller verifikationsorganerne. CP og KAO er hverken fælles eller individuelt ansvarlige for nøjagtigheden af de oplysninger, som certificeringsorganisationen eller projektoperatørerne stiller til rådighed for dem, og oplysningerne i brochurer om de forårsagede emissioner og de opnåede emissionsreduktioner og andre projektoplysninger. Desuden er CP og KAO hverken solidarisk eller individuelt ansvarlige for nøjagtigheden og fuldstændigheden af de uafhængige verifikationsorganers verifikation af projekterne. 

4 Salonens ansvar

(1) Salonen garanterer CP og KAO nøjagtigheden af de data, den leverer eller indtaster. CP og KAO kan ikke verificere nøjagtigheden af de leverede data. Ethvert fælles eller individuelt ansvar fra CP's og KAO's side for resultater, der opstår som følge af forkert leverede eller indtastede data, er udtrykkeligt udelukket. 

(2) Salonen må kun mærke ordrer som sådanne, der faktisk er afgivet på en klimaneutral måde. Hvis CP eller KAO konstaterer, at mængden af klimaneutralt mærkede produkter eller tjenester er større end den ordremængde, der er gemt i beregningssoftwaren, er CP og KAO berettiget til at opkræve salonen for certifikater i det tilsvarende omfang. CP og KAO er berettiget til at estimere mængden af emissionsrettigheder i god tro, hvis salonen ikke samarbejder. CP og KAO forbeholder sig endvidere ret til at gøre erstatningskrav gældende for tab, som CP og/eller KAO måtte lide som følge af salonens culpøse pligtforsømmelser - f.eks. ved misbrug af mærkningssymbolikken. 


C. Aftale om brug af varemærke

1. Tildeling af rettigheder til brug af CP's varemærker

(1) Hvis det er aftalt, giver KAO salonen CP-varemærker (f.eks. CP-logoet/signet og/eller CP-labels/badges) med CP's beskyttede varemærker til sit samarbejde med KAO og/eller til kontraktlige CO2-kompensationsordrer i overensstemmelse med de gældende retningslinjer for brug af CP-varemærker til saloner, især på grundlag af ClimatePartner Label Guide. Salonen får brugsretten i forhold til de respektive CP-mærker og den specifikt licenserede brug til sin reklame og eksterne kommunikation i forhold til samarbejdet med CP og KAO og de tilknyttede tjenester inden for klimabeskyttelse. 

(2) Salonen er således bemyndiget til inden for rammerne af de gældende brugsbetingelser og inden for det aftalte anvendelsesområde at markedsføre de specifikt licenserede CP-varemærker i sin salon eller i sine kommunikationsmaterialer og at bruge dem til at reklamere. Det samme gælder i forhold til den respektive licenserede salon. CP-etiketterne må kun anvendes i den specifikt licenserede form og det specificerede grafiske og farvemæssige design og i overensstemmelse med kravene i ClimatePartner Label Guide. Brugen af CP-etiketten er især underlagt de yderligere krav vedrørende angivelse af det gældende sporings-ID i etiketten. 

(3) Salonen modtager en simpel, ikke-overdragelig licens til at bruge CP-labels, begrænset med hensyn til område og indhold, i kontraktens løbetid. Licensen er begrænset til de varer og tjenester og territorier, der er specificeret i den respektive kontrakt eller individuelle ordre. Ændring af CP-varemærkerne eller kombination med andre varemærker og varemærkeelementer er ikke tilladt. Enhver grafisk eller anden ændring eller bearbejdning er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra CP og KAO. 

(4) Overdragelse af rettigheder eller tildeling af underlicenser fra salonen (herunder til tilknyttede virksomheder) er ikke tilladt og kræver forudgående godkendelse fra CP og KAO. Selve brugsretten må heller ikke overdrages til et andet produkt, en anden virksomhed eller andre tredjeparter. Især må ingen elektroniske billedfiler eller kopier heraf videregives til tredjeparter i nogen form eller bruges til ikke-certificerede produkter, afdelinger eller datterselskaber. 

(5) Brugen af klimaneutralitetsmærker ("klimaneutral" eller "financial climate contribution" (og/eller på lokalt sprog) eller lignende, hvor denne erklæring på mærket såvel som indholdet og det grafiske design af mærket er efter CP's eget skøn) er øremærket til et specifikt formål. Disse må kun anvendes, hvis salonen har udført CO2-kompensationen af CP i den aftalte mængde, i den aftalte periode og for den aftalte mængde produkter (hvis relevant), produkter (hvis relevant) eller på anden måde klimaneutrale tjenester (hvis relevant), virksomheder eller dele af virksomheder. 
Udligningen af emissioner og den således opnåede klimaneutralitet gøres sporbar ved hjælp af et sporingssystem via ID-numre, der tildeles salonen. CP-mærket "klimaneutral" eller "financial climate contribution" (og/eller på det nationale sprog) eller lignende, hvor denne erklæring på mærket samt indholdet og det grafiske design af mærket er efter CP's eget skøn, indeholder dette sporings-ID, som salonens kunder og andre tredjeparter også kan bruge til at verificere modregningen. CP-mærket skal derfor anvendes i overensstemmelse med ClimatePartner Label Guide med angivelse af dette ID-nummer. 

Brugsretten bortfalder automatisk, hvis salonen ikke betaler kompensationsordren på trods af en påmindelse fra CP eller KAO, og hvis fristen udløber uden held (opfyldelse af den efterfølgende betingelse). 

Vildledende mærkning, f.eks. mærkning af et produkt eller en produktgruppe eller mængde med en falsk etiket, eller med en etiket, der antyder en kompensation, der går ud over den faktiske ordre og/eller kontrakt, er ikke tilladt. Mærket må derfor ikke anbringes eller anvendes, hvis produktet eller den producerede produktgruppe eller -mængde, den pågældende tjeneste eller salonen ikke er gjort klimaneutral eller er gjort utilstrækkelig klimaneutral. I disse tilfælde bortfalder brugsretten også med den konsekvens, at brugen er ulovlig. 

(6) Salonen er forpligtet til at bruge CP-nummerpladerne og til at dokumentere brugen i faktisk, kvantitativ og objektiv form, opdelt efter de respektive typer af brug, og til at give CP bevis for dette en gang om året uden at blive bedt om at gøre det. CP eller KAO udleverer på anmodning en tilsvarende formular til dette formål. 

(7) Ved kontraktens udløb ophører den tildelte brugsret automatisk, og salonen må derefter ikke længere bruge de respektive CP-nummerplader. Hvis der i det normale forretningsforløb stadig er restlagre af materialer, der allerede er blevet trykt, især passende mærket produktemballage eller reklamemateriale, får salonen en maksimal brugsperiode på 3 (tre) måneder efter kontraktens udløb. Denne brugsperiode gælder dog kun i det omfang og så længe, salonen stadig er klimaneutral. Salonen skal på anmodning fra CP eller KAO straks fremlægge bevis herfor. For alle saloner og produkter, der ikke længere kan vurderes som klimaneutrale i henhold til CP's retningslinjer, skal salonen straks fjerne al CP-mærkning fra al emballage (hvis nogen) og med hensyn til alle salonoptrædener eller salon- og reklamematerialer og straks ophøre med enhver yderligere brug til salgs- og reklameformål. 

2. Garanti og forsvar af varemærket

(1) Hverken CP eller KAO påtager sig nogen garanti for varemærkernes juridiske gyldighed, uangribelighed eller kommercielle anvendelighed. Desuden garanterer hverken CP eller KAO, at brugen af logoer og varemærker ikke krænker tredjemands rettigheder. 

(2) Salonen skal straks underrette CP og KAO om alle varemærker, der anvendes inden for licensens territoriale anvendelsesområde, og som kan forveksles med CP-varemærkerne, og om alle krænkelser af disse CP-varemærker. CP og KAO træffer efter eget skøn beslutning om forsvar af deres signeter, etiketter og varemærker mod angreb fra tredjemand. På anmodning fra CP og/eller KAO forpligter salonen sig til at tillade CP og/eller KAO at forsvare rettighederne til CP-varemærkerne fuldt ud og til at give enhver fuldmagt, der er nødvendig til dette formål. Salonen skal koordinere eventuelle udenretlige erklæringer, retslige skridt og forligsforhandlinger med CP og KAO i forbindelse med de på forhånd anvendte CP-licensplader. 

(3) Omkostningerne ved en på forhånd aftalt udenretslig eller retslig procedure bæres ligeligt af kontraktparterne på grundlag af den lovbestemte gebyrramme. Ovenstående afsnit 1 - 2 gælder tilsvarende i tilfælde af angreb fra tredjeparter mod varemærkerne. 

(4) Salonens forpligtelse til at betale de aftalte brugsafgifter forbliver i kraft, selv i tilfælde af angreb fra tredjeparter mod CP-varemærkerne, så længe brugen af CP-varemærkerne forbliver mulig for salonen. I dette tilfælde har salonen ikke ret til refusion af allerede betalte brugsafgifter. 


3. Juridiske konsekvenser af uautoriseret brug

I tilfælde af overtrædelse af brugsbetingelserne er CP og KAO berettiget til at trække brugstilladelsen tilbage og opsige brugsautorisationen. Uanset denne ret til at opsige brugstilladelsen uden varsel og andre rettigheder, som CP og KAO er berettiget til i tilfælde af overtrædelse af brugsbetingelserne, kan CP og KAO gøre rettigheder gældende, der udspringer af dets varemærker, hvis salonen overtræder følgende bestemmelser: 

- Perioden for brug af CP's varemærker, især CP's etiketter/badges og/eller CP's logoer/signets, 
- den form, der er omfattet af registreringen, hvori varemærkerne må anvendes,
- typen af varer og tjenesteydelser, for hvilke tilladelsen til brug er blevet givet, 
- det område, hvor varemærkerne må anvendes, 
- overensstemmelsen af de varer, der fremstilles, eller de tjenesteydelser, der leveres af salonen, der bruger varemærkerne, især med hensyn til overholdelse af kravene til opnåelse af klimaneutralitet. 

Yderligere rettigheder mod salonen som følge af overtrædelse af kontraktlige og lovmæssige bestemmelser på grund af uautoriseret brug af varemærkerne, især til påbud, information og erstatning, forbliver upåvirket af dette. 
 

You have successfully withdrawn from the Google Analytics measurement process.
Page Top